Lånefinansiering av försvarsmateriel

Publikationsnummer
ESV 2005:23
Publiceringsdatum
2005-10-31

Rapporten visar att syftena och fördelarna med att lånefinansiera anläggningstillgångar i allmänhet i statliga myndigheter är annorlunda än vad som gäller för beredskapstillgångar i försvaret. För de senare skulle en särskild lånemodell behöva utvecklas som ger statsmakterna ett mer väsentligt inflytande i nvesteringsprocessen än vad som annars gäller. Ett kapitel ägnas åt en diskussion om alternativa metoder för att föra ut kapitalkostnader av beredskapstillgångar till försvarsmyndigheterna.

En principiell belysning av en övergång till lånefinansiering görs utifrån de utgångspunkter som Försvarsstyrningsutredningen har angivit i sin uppdragsbeställning.

Kontakt