Erhållna bidrag och donationer

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2005:14
Publiceringsdatum
2005-05-27

I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas. 

Ändring i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Genom förordning 2008:1430 upphävdes bland annat paragraferna 3 och 5 i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt från och med 2009-02-01. Detta innebär att den s.k. åttaprocentsregeln inte längre gäller. Även ESV:s förskrifter till nämnda paragrafer har upphört att gälla (ESV:s cirkulär 2008:13).

Denna förändring har medfört att kapitel 4 Åttaprocentsregeln (momskompensation) på sidan 31 i handledningen inte längre gäller.

Kontakt