Vägledning för beräkningsunderlag 2005-2007

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2004:6
Publiceringsdatum
2004-02-26

Myndigheterna ska senast den 1 mars lämna budgetunderlag enligt 9 kap. 3 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Regeringen beslutade den 22 januari 2004 om ändringar i förordning om årsredovisning och budgetunderlag. Ändringarna som träder i kraft den 1 mars 2004 innebär att myndigheterna inklusive affärsverken skall senast den 6 april 2004 till regeringen lämna ett beräkningsunderlag för de tre närmast följande räkenskapsåren. Beräkningsunderlaget skall enligt ESV:s föreskrifter till 9 kap. 3 a § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag rapporteras in i koncerninformationssystemet Hermes.

Kontakt