Konsten att styra

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2004:25
Publiceringsdatum
2004-12-31

Som ett led i den kontinuerliga utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten har Ekonomistyrningsverket (ESV) haft regeringens uppdrag att under 2003 och 2004 analysera regleringsbrevets, årsredovisningens och budgetunderlagets roll, funktion och användning i den statliga budgetprocessen samt att till regeringen lämna eventuella förslag till förändringar.

Uppdraget har tolkats så att det ska bidra till att stärka regeringens möjligheter att styra de statliga myndigheterna bl. a. genom ett förbättrat informationsunderlag, som också kan förbättra regeringens redovisning till riksdagen. Iakttagelser, synpunkter och förslag i den föreliggande skriften bygger på intervjuer av ett antal statsråd, statssekreterare och generaldirektörer, studier av dokument i budgetprocessen, genomgång av tidigare rapporter samt kunskap inom ESV, som berör den ekonomiska styrningen. En fördjupad översyn av resultatredovisningen i årsredovisningen redovisas i rapporten "Vidareutvecklad resultatredovisning", ESV 2004:22.