Budgetprognos 2004:3

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2004:18
Publiceringsdatum
2004-08-31

Utgifterna beräknas överstiga utgiftstaket med 3 miljarder kronor i år om inga åtgärder vidtas. Prognosen utgår således från nu gällande regelverk och fattade beslut.

Underskotten i statsbudgeten är fortsatt stora, även om en viss förbättring har skett sedan föregående bedömning. Trots ett förbättrat konjunkturläge står sig således den statsfinansiella bilden med avsaknad av utrymme för oförutsedda händelser, ofinansierade utgiftsökningar eller skattesänkningar.