Redovisnings- och finansieringsmodell för statens avtalspensioner

Rapport

Publikationsnummer
2003:7
Publiceringsdatum
2003-03-17

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av Finansdepartementet att utreda hur anslag för statens avtalspensioner hos Statens pensionsverk skall budgeteras och redovisas vid en övergång till en budget enligt bokföringsmässiga grunder.

I bifogad rapport lämnar ESV ett förslag till hur statens pensionskostnader bör redovisas och finansieras i samband med med övergången till en budget enligt bokföringsmässiga grunder. En viktig utgångspunkt i förslaget är att alla kostnader avseende statens avtalspensioner ska finansieras. Pensionskostnader som inte ska finansieras med erhållna premier eller belasta återbäringsfonden ska finansieras genom anslag.