Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2003:21
Publiceringsdatum
2003-06-25

ESV har på regeringens uppdrag utrett om det ekonomiska målet full kostnadstäckning för avgiftsbelagd verksamhet och tjänsteexport kan leda till konkurrenssnedvridningar i förhållande till privata aktörer samt om målet uppfyller eventuella EU-krav på området.