Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter i staten

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2002:8
Publiceringsdatum
2002-04-18

Föreställningramen är en beskrivning av grundläggande begrepp och principer för finansiell rapportering i staten. Den har tagits fram främst för att ge vägledning vid utformningen av normer för den statliga redovisningen och därigenom skapa enhetlighet i det statliga regelverket som rör finansiell redovisning. Föreställningramen i sig utgör inte en del av regelverket och är därför underordnad befintliga förordningar, föreskrifter, allmänna råd och handledningar inom den finansiella redovisningen.

Kontakt