4.3 Vad en faktura ska innehålla

En faktura definieras av sitt innehåll, inte av benämningen på dokumentet eller meddelandet. I mervärdeskattelagen finns en lista med krav på vilka uppgifter en faktura ska innehålla. Uppgifterna finns publicerade på Skatteverkets webbplats. 

Krav på hänvisning vid skattebefriad omsättning

Viss omsättning inom staten är skattebefriad. När en omsättning är skattebefriad ska ni alltid hänvisa till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen eller annan uppgift. Skattebefriad omsättning inom staten är exempelvis omsättning av varor och tjänster som ingår som ett led i myndighetsutövning eller om­sättning av varor och tjänster till andra myndigheter (inomstatliga transaktioner).

Så kan hänvisningen formuleras vid myndighetsutövning

Om omsättningen utgör myndighetsutövning eller ingår som ett led i myndighetsutövning kan hänvisningen formuleras enligt något av följande exempel.

  • Omsättningen medför inte skattskyldighet för säljaren enligt 4 kapitlet 6-7 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).
  • Omsättningen utgör inte ekonomisk verksamhet enligt 4 kapitlet 6-7 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).
  • Omsättningen ingår som ett led i myndighetsutövning.

Så kan hänvisningen formuleras vid inomstatliga transaktioner

Vid omsättning av varor och tjänster till annan statlig myndighet, enligt mervärdesskattelagens definition av staten, kan hänvisningen formuleras enligt något av följande exempel.

  • Avser inomstatlig försäljning.
  • Internt statlig försäljning.
  • Ej utåtriktad verksamhet.

Hänvisning i andra fall

Om myndighetens omsättning är skattebefriad av andra skäl än de som nämns ovan, exempelvis om varan eller tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kapitlet mervärdesskattelagen bör ni i fakturan hänvisa till den aktuella paragrafen i mervärdes­skattelagen eller ange varför omsättningen inte är skattepliktig. 

Kontakt