4.3 Vad en faktura ska innehålla

En faktura definieras av sitt innehåll, inte av benämningen på dokumentet eller meddelandet. Här följer en lista med krav på vilka uppgifter en faktura ska innehålla. Efter listan följer exempel på hur ni som myndighet kan formulera hänvisningar då omsättningen är skattebefriad.

En faktura ska innehålla följande uppgifter:

 1. Datum då fakturan utfärdats
 2. Löpnummer baserat på en eller flera serier som ensamt identifierar fakturan
 3. Säljarens momsregistreringsnummer
 4. Köparens momsregistreringsnummer om köparen är skattskyldig (vid omvänd skattskyldighet), finns i ett annat land inom EU:s momsområde och har åberopat sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms
 5. Säljarens och köparens namn och adress
 6. Art, mängd och omfattning av den omsatta varan eller tjänsten
 7. Datum då varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes eller datum när förskotts- eller a conto-betalning gjordes, om det kan fastställas och skiljer sig från fakturadatumet
 8. Beskattningsunderlag för varje skattesats eller undantag, enhetspris exklusive moms samt eventuell prisnedsättning eller rabatt
 9. Den använda skattesatsen
 10. Vilken moms som ska betalas, om inte en särskild ordning tillämpas för vilken mervärdesskattelagen utesluter en sådan uppgift
 11. Uppgiften "självfakturering" ska framgå av fakturan om köparen utfärdar fakturan
 12. Hänvisning till relevant bestämmelse om att omsättningen är skattebefriad eller om att köparen är skattskyldig. Hänvisning ska göras till antingen
  a) Relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen
  b) Relevant bestämmelse i rådets direktiv 2006/112/EG
  c) Annan uppgift om att omsättningen är undantagen från skatteplikt
 13. Uppgiften "omvänd betalningsskyldighet" ska framgå när det är köparen som är skyldig att betala mervärdesskatten
 14. De uppgifter i 1 kap 13 a § som avgör att varan ska hänföras till ett sådant transportmedel vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EU-land
 15. Uppgiften "vinstmarginalbeskatting för resebyråer" vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 b kap.
 16. Den eller de av följande uppgifter som är relevanta vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap:
  a) Vinstmarginalbeskattning för begagnade varor
  b) Vinstmarginalbeskattning för konstverk
  c) Vinstmarginalbeskattning för samlarföremål och antikviteter.

Krav på hänvisning vid skattebefriad omsättning

När en omsättning är skattebefriad (punkt 12 ovan) ska ni alltså alltid hänvisa till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen eller annan uppgift. Skattebefriad omsättning inom staten är exempelvis omsättning av varor och tjänster som ingår som ett led i myndighetsutövning eller om­sättning av varor och tjänster till andra myndigheter (inomstatliga transaktioner).

Så kan hänvisningen formuleras vid myndighetsutövning

Om omsättningen utgör myndighetsutövning eller ingår som ett led i myndighetsutövning kan hänvisningen formuleras enligt något av följande exempel.

 • Omsättningen medför inte skattskyldighet för säljaren enligt 4 kapitlet 6-7 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).
 • Omsättningen utgör inte ekonomisk verksamhet enligt 4 kapitlet 6-7 §§ mervärdesskattelagen (1994:200).
 • Omsättningen ingår som ett led i myndighetsutövning.

Så kan hänvisningen formuleras vid inomstatliga transaktioner

Vid omsättning av varor och tjänster till annan statlig myndighet, enligt mervärdesskattelagens definition av staten, kan hänvisningen formuleras enligt något av följande exempel.

 • Avser inomstatlig försäljning.
 • Internt statlig försäljning.
 • Ej utåtriktad verksamhet.

Hänvisning i andra fall

Om myndighetens omsättning är skattebefriad av andra skäl än de som nämns ovan, exempelvis om varan eller tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kapitlet mervärdesskattelagen bör ni i fakturan hänvisa till den aktuella paragrafen i mervärdes­skattelagen eller ange varför omsättningen inte är skattepliktig. Skatteverket har gett exempel på hänvisningar som anses vara lämpliga i ett ställningstagande om krav på en särskild uppgift eller hänvisning.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: