2.3.1 Tidpunkter för redovisning och betalning

Den utgående momsen ska dels betalas in, dels bokföras på ett riktigt sätt. Här följer information om när ni är skattskyldiga, respektive redovisningsskyldiga, för den utgående momsen. 

Ni är skattskyldiga när varan levererats

Huvudregeln säger att ni är skattskyldiga för utgå­ende moms när varan har levererats eller tjänsten har tillhandahållits. Om den som sålt varan eller tjänsten innan dess får ersättning, helt eller delvis, blir denne istället skyldig att betala in utgående moms när ersättningen kommer denne till godo. I de fall där ni är omvänt skattskyldiga blir ni skattskyldiga när ni har tagit varan eller tjänsten i anspråk.

Läs också Skatteverket skrivelse om omsättning och skattskyldighetens inträde när det handlar om vouchers som möjliggör en kommande konsumtion av varor eller tjänster.

Ni är skattskyldiga när ni köper en vara från EU

När ni gör unionsinterna inköp är ni skattskyldiga vid tidpunkten för inköpet. Denna tidpunkt ska anses vara densamma som den då skattskyldighet inträder enligt 1 kapitlet 3 § första stycket i mervärdesskattelagen vid motsvarande omsättning av varor inom landet, det vill säga leveranstidpunkten bestämmer skattskyldighetens inträde.

Ni är redovisningsskyldiga när ni bokfört inköpet

Efter det att ni blivit skattskyldiga är ni också redovisningsskyldiga. Det innebär att ni ska ta upp den utgående momsen i er skattedeklaration.

Huvudregeln säger att den utgående momsen ska redovisas i mervärdesskattedeklarationen för den redovisningsperiod då ni enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört försäljningen alternativt inköpet.

Om ni innan dess har fått eller betalat ut en förskottsbetalning ska ni redovisa den utgående momsen när betalningen tagits emot eller lämnats, enligt 13 kapitlet 6 § mervärdesskattelagen.

Ni ska redovisa försäljning av varor till beskattningsbara personer (näringsidkare) i ett annat EU-land den månad ni utfärdar fakturan. Detta gäller om ni utfärdar fakturan i samband med, eller efter, leveransen av varorna men före utgången av tidsfristen för fakturering. Om ni dröjer med att utfärda fakturan ska ni ändå redovisa försäljningen senast den 15:e dagen efter den månad då varorna levererades. Den här regeln gäller även om ni köper in varor från ett annat EU-land där ni som köpare blir omvänt skattskyldiga.

Kontakt