2.1.2 Sälja varor och tjänster

Ni får ta ut avgifter om ni har stöd i lag eller förordning

Ni får endast ta ut avgifter för varor och tjänster om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen (ett särskilt bemyndigande). Att avgiften tas ut med stöd av en förordning eller ett annat beslut av regeringen innebär inte att det behöver vara fråga om myndighetsutövning. Ni kan enligt en förordning vara skyldiga att mot avgift sälja en viss vara eller tjänst som ska betraktas som yrkesmässig omsättning enligt mervärdesskattelagen (exempelvis utbildningar och publikationer). Om ni tar ut avgiften med stöd av en förordning eller ett särskilt regeringsbeslut, till exempel regleringsbrev, måste ni därför i varje enskilt fall avgöra om det är fråga om myndighetsutöv­ning eller inte.

Ni ska ta ut utgående moms på vissa varor och tjänster

När ni tar ut avgifter för varor och tjänster som är av tillfällig natur eller har en liten omfattning enligt 4 § avgiftsförordningen, ses det som försäljning av skattepliktiga varor och tjänster. Det beror på att dessa varor och tjänster som regel efterfrågas frivilligt och att det dessutom är vanligt att det finns andra (myndigheter eller företag) som kan sälja liknande varor och tjänster. Ni ska därför normalt ta ut utgående moms på sådana avgifter om de ska betalas av någon utanför staten. Ni ska dock inte ta ut någon utgående moms om varan eller tjänsten är undantagen från skatteplikt.

Ingen moms på ansökningsavgifter

När ni tar ut ansökningsavgifter för att pröva ärenden enligt 9 § i avgiftsförordningen, kan detta ses som ett led i er myndighetsutövning. Ni ska därför inte ta ut någon utgående moms i dessa fall.

Ingen moms på kopior, avskrifter och utdrag 

När ni tar ut avgifter för kopior, avskrifter, bevis och registerutdrag enligt 15 § i avgiftsförordningen, kan detta ses som ett led i er myndighetsutövning.

Det kan vara svårt att avgöra om det i det enskilda ärendet är fråga om ett led i er myndighetsutövning eller inte. Skatteverket anser därför att alla avgifter som tas ut med stöd av 15 § i avgiftsförordningen generellt bör anses som ett led i myndighetsutövning. Ni ska därför inte ta ut någon utgående moms för sådant.

Även avgifter som en myndighet tar ut för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form, med stöd av 4 § avgiftsförordningen, ingår enligt Skatteverkets uppfattning som ett led i myndighetsutövning. Ni ska därför inte ta ut någon utgående moms om ni lämnar ut allmän handling i elektronisk form.

Kontakt