Redovisningsexempel: momsschablonen

Om ni tillämpar schablonberäkningsmodellen behöver ni inte löpande under året redovisa ingående moms uppdelad på vad som avser icke momspliktig respektive momspliktig verksamhet. Ni redovisar då den ingående moms som avser momspliktig verksamhet mot S1541 Årets ingående mervärdesskatt avseende icke momspliktig verksamhet eller på S1543 Årets ingående mervärdesskatt avseende EU-förvärv i stället för på S1542 Årets ingående mervärdesskatt avseende momspliktig verksamhet.

Vid årets slut finns då ett debetsaldo på S1541 och S1543 som motsvarar hela årets ingående moms oavsett vilken verksamhet som inköpet har gjorts till. Detta saldo ska ni fördela mellan S1541 och S1542 med hjälp av schablonberäkningen.

Schablonberäkningen ger er fördelningsnyckeln som beräknar den andel ingående moms som ska redovisas på S1542.

Schablonberäkningen går till så att de momspliktiga intäkterna ställs i relation till myndighetens totala verksamhetsintäkter. Ni ska sedan fördela den totala ingående momsen mellan S1541/S1543 och S1542 enligt den framräknade fördelningsnyckeln. Ni behöver inte hålla isär hur mycket som ska flyttas över från S1541 respektive S1543. Det viktiga är att den totala momspliktiga andelen hamnar på S1542.

Vid schablonberäkningen ska enbart bokförda intäkter ingå när myndighetens momspliktiga och totala intäkter beräknas.

Totala intäkter hämtar ni från resultaträkningen. Ni ska alltså inte ta med en fiktiv intäkt i beräkningen av myndighetens totala intäkter utifrån den utgående moms som man bokfört vid omvänd skattskyldighet.

De momspliktiga intäkterna finns normalt på S-koderna 31X2. Observera att alla intäkter i denna grupp inte är momspliktiga. Exempelvis avser S3112 offentligrättsliga avgifter vilka oftast är myndighetsutövning och därmed inte momspliktig verksamhet (finns undantag). Det är bara intäkter där myndigheten är skyldig att debitera moms på transaktionen som tas med när ni beräknar de momspliktiga intäkter. Intäkter på S-koder för periodiseringsposter tas inte med.

1. Faktura inkommer Debet S1541 Ingående mervärdesskatt alt. S1543
(Kredit S2581 Leverantörsskulder)
(Debet S5xxx Driftkostnader)
2. Rekvisition avseende ingående moms upprättas Kredit S1544 Avräkningskonto
Debet S1550 Mervärdesskattefordran
3. Betalning från Skatteverket Kredit S1550 Mervärdesskattefordran
(Debet bankkonto)

 Resultaträkning

Intäkter av anslag 2 000  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 300 varav momspliktiga 150
Intäkter av bidrag 1 000  
Finansiella intäkter  200  
Summa 3 500  

Schablonberäkning

1. Räkna ut fördelningsnyckeln: Momspliktiga intäkter / totala intäkter 150 / 3 500 = 4,3 %

2. Hämta saldot på S1541/S1543
Ingående mervärdesskatt (icke momspliktig verksamhet)

450
3. Multiplicera saldot med fördelningsnyckeln: 0,043 * 450 = 19
4. Gör omföringen:
Kredit S1541/S1543
Ingående mervärdesskatt (icke momspliktig verksamhet)
Debet S1542
Ingående mervärdesskatt (momspliktig verksamhet)

19


19

 

 

Kontakt