Redovisningsexempel: momsschablonen

Om ni tillämpar schablonberäkningsmodellen ska ni bokföra den ingående momsen löpande under året i debet på konto 1541 (S-kod 1541) och konto 1545*-1548* Årets ingående moms icke momspliktig verksamhet (S-kod 1541 och 1543). 

Vid årets slut finns då ett debetsaldo på S1541 och S1543 som motsvarar hela årets ingående moms för icke momspliktig verksamhet. Detta saldo ska ni fördela mellan S1541 och S1542 med hjälp av schablonberäkningen.

Schablonberäkningen, som ger fördelningsnyckeln mellan dessa S-koder, går till så att de momspliktiga intäkterna ställs i relation till myndighetens totala verksamhetsintäkter. De momspliktiga intäkterna finns normalt på S-koderna 31X2. Observera att alla intäkter i denna grupp inte är momspliktiga. Exempelvis avser S3112 offentligrättsliga avgifter vilka oftast är myndighetsutövning och därmed inte momspliktig verksamhet (finns undantag).

Vid schablonberäkningen ska enbart bokförda intäkter ingå när myndighetens momspliktiga och totala intäkter beräknas. Ni ska alltså inte ta med en fiktiv intäkt i beräkningen av myndighetens totala intäkter utifrån den utgående moms som man bokfört vid omvänd skattskyldighet. Ni ska sedan fördela den totala ingående momsen mellan S1541/S1543 och S1542 enligt den framräknade fördel­ningsnyckeln.

1. Faktura inkommer Debet S1541 Ingående mervärdesskatt alt. S1543
(Kredit S2581 Leverantörsskulder)
(Debet S5xxx Driftkostnader)
2. Rekvisition avseende ingående moms upprättas Kredit S1544 Avräkningskonto
Debet S1550 Mervärdesskattefordran
3. Betalning från Skatteverket Kredit S1550 Mervärdesskattefordran
(Debet bankkonto)

 Resultaträkning

Intäkter av anslag 2 000  
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 300 varav momspliktiga 150
Intäkter av bidrag 1 000  
Finansiella intäkter  200  
Summa 3 500  

Schablonberäkning

1. Räkna ut fördelningsnyckeln: Momspliktiga intäkter / totala intäkter 150 / 3 500 = 4,3 %

2. Hämta saldot på S1541/S1543
Ingående mervärdesskatt (icke momspliktig verksamhet)

450
3. Multiplicera saldot med fördelningsnyckeln: 0,043 * 450 = 19
4. Gör omföringen:
Kredit S1541/S1543
Ingående mervärdesskatt (icke momspliktig verksamhet)
Debet S1542
Ingående mervärdesskatt (momspliktig verksamhet)

19


19

Ni behöver inte hålla isär hur mycket som ska flyttas över från S1541 respektive S1543, det viktiga är att den totala momspliktiga andelen hamnar på S1542.

 

Kontakt