Redovisningsexempel: ingående moms under löpande år

1. Ni får en leverantörsfaktura

Ni får en leverantörsfaktura från Kontorskonsulterna AB för löneadministrationstjänster på 12 500 kronor inklusive moms. Ni konterar fakturan som ett inköp av tjänst med 10 000 kronor i debet och ingående moms med 2 500 kronor i debet.

Om ni inte enkelt kan skilja på ingående moms som gäller momspliktig respektive icke momspliktig verksamhet enligt mervärdesskattelagen är det lämpligt att under året löpande bokföra all ingående moms på konto 1541 (och S-kod 1541), det vill säga "Årets ingående mervär­desskatt för icke momspliktig verksamhet". Vid årsbokslutet kan ni sedan tillämpa schablonen för fördelning av ingående moms på momspliktig respek­tive icke momspliktig verksamhet.

Leverantörsskulden uppgår till 12 500 kronor och den bokför ni i kredit på kontot för leverantörsskulder.

 

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Diverse inköp 5XXX S5XXX 10 000  
Ingående moms 1541 S1541 2 500  
Leverantörsskulder 258X S258X   12 500
         

2. Ni skickar in en rekvisition för ingående moms

När månaden är slut och ni ska skicka in blanketten för rekvisition av ingående moms krediterar ni månadens bokförda moms på avräkningskontot 1549 (S-kod 1544) för omföring av mervärdesskatt till mervärdesskattefordran, 2 500 kronor, och bokför mot debet på kontot för mervärdesskattefordran 1551/-2 (S-kod 1550), 2 500 kronor.

Genom att månadsvis använda avräkningskontot för omföring av den bokförda ingående momsen kommer all ingående moms som bokförts under året att finnas kvar på konto 1541 (S1541). Då blir det möjligt att göra en schablonfördelning mellan momspliktig respektive icke momspliktig verksamhet vid årsbokslutet. Summan av de utgående balanserna på konto 1541–1549 (S1541–S1544) ska alltså vara noll vid årets slut, vilket innebär att ni inte ska föra över några saldon från dessa konton till nästa år.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Mervärdesskattefordran 155X S1550 2 500  
Avräkningskonto 1549X S1544   2 500 
         
         

3. Ni tar emot det rekvirerade beloppet

När ni tar emot det rekvirerade beloppet från Skatteverket krediterar ni kontot för mervärdesskattefordran med det utbetalda beloppet, 2 500 kronor, och ni debiterar bankkontot 2 500 kronor.

 

Konto

S-kod

Debet

Kredit

Bankkonto in 1931 S1931 2 500  
Mervärdesskattefordran 155X S1550   2 500
         
         

Kontakt