1.5.2 Representation

Från och med 1 juli 2017 har ni inte rätt till kompensation för ingående moms på utgifter för representation eller liknande ändamål. Detta framgår av 4 § i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

För hjälp med bedömning av vad som kan anses vara representation hänvisar ESV till Skatteverket eftersom representationsbegreppet bedöms utifrån inkomstskattelagen. Skatteverket är normerande myndighet för inkomstskattelagen. Nedan beskrivning bygger på Skatteverkets vägledningar om representation.

Extern representation

Vid extern representation ska representationen ingå som ett naturligt led i samband med förhandlingar av olika slag eller för att inleda eller upprätthålla goda förbindelser med externa parter. Representationen bör uttrycka sedvanlig gästfrihet.

Representation kan bestå av utgifter för mat, dryck, betjäning och kringkostnader som till exempel tea­terbiljetter och liknande. Från och med den 1 juli 2017 har ni ingen kompensationsrätt för den ingående momsen på utgifter för extern representation.

Intern representation

Intern representation avser personalfester och informationsmöten med anställda och ni har från och med 1 juli 2017 ingen kompensationsrätt för ingående moms på denna typ av interna representationskostnader. Däremot räknas inte exempelvis kurser för anställda, planeringsdagar eller interna konferenser och liknande arrangemang som representation vad avser utgifter som ska bokföras som representation. Dessa räknas istället som sedvanliga kostnader i verksamheten och därmed gäller full kom­pensationsrätt för ingående moms på utgifter i samband med sådana arrangemang.

Representationsgåvor

För representationsgåvor gäller också från och med 1 juli 2017 att ni inte har rätt till kompensation för den ingående momsen.

Så kallade kringkostnader vid representation

För kringkostnader vid exempelvis personalfester, såsom lokalhyra och musikunderhållning eller uppträdande eller teaterbiljetter och liknande vid extern representation, är kompensationsrätten för ingående moms från och med 1 juli 2017 också borttagen.

Kontakt

Senast uppdaterad: