1.4.1 Inköp till verksamheten

Era inköp ska vara förenliga med instruktion och regleringsbrev

En förutsättning för att ni som myndighet ska ha rätt till kompensation för ingående moms är att inköpet går till verksamheten. Det innebär att inköpet ska vara förenligt med den verksamhet ni bedriver med stöd av er instruktion, ert regleringsbrev eller ett annat regeringsbeslut. Däremot spelar det ingen roll om den verksamhet ni bedriver är skattepliktig eller inte enligt mervärdesskattelagen.

Ni har kompensationsrätt oavsett hur verksamheten finansieras och redovisas

Så länge inköpet hör till er verksamhet spelar det inte heller någon roll hur verksamheten är finansierad. Detta innebär alltså att ni har rätt till kompensation för ingående moms oavsett om ni finansierar inköpet med anslag, avgifter eller bidrag.

Kompensationsrätten begränsas heller inte av om ni redovisar inköpet som en verksamhetskostnad eller som en transferering. Rätten till kompensation gäller även inköp av varor och tjänster som ni lämnar vidare till hushåll i form av bidrag in natura, och som ni redovisar i transfereringsavsnittet.

Löneväxling ger inte kompensationsrätt

Det har på senare tid blivit vanligare med så kallad löneväxling. Det innebär att arbetsgivaren kan köpa en tjänst från en leverantör som den anställde sedan betalar med ett bruttolöneavdrag (det kan exempelvis gälla ögonlaseroperationer eller städning i hemmet). När ni som myndighet har sådana kostnader ska ni tänka på att ni inte har kompensationsrätt för den ingående momsen på fakturan från leverantören, eftersom inköpet inte går till myndighetens verksamhet.

Kompensationsrätt för skattefria personalförmåner

Det finns några undantag från det vi sagt ovan. Ni har kompensationsrätt för skattefria personalförmåner såsom

  • gåvor av personalvårdskaraktär, exempelvis julgåvor av mindre värde
  • sedvanliga jubileumsgåvor och minnesgåvor
  • enklare slag av motion.

Kompensationsrätten gäller alltså endast om förmånerna är skattefria för den anställde vid inkomstbeskattningen, och om de angivna gränsvärdena inte överskrids. Anledningen till att ni har kompensationsrätt i dessa fall är att kostnaden kan ses som ett naturligt inslag i er verksamhet och att marknadsvärdet är begränsat.

Kontakt