1.3 Varför en särskild momsförordning?

Tidigare fanns varken avdragsrätt eller kompensationsrätt

Fram till den 1 juli 1991 saknade statliga myndigheter både avdragsrätt och kompensationsrätt för ingående moms, vilket gjorde att momsen blev en kostnad. Av den anledningen tilldelades myndigheterna anslag för att täcka även utgifter för moms. Detta ledde dock till en snedvridning av konkurrensen när myndigheter valde mellan att producera varor och tjänster i egen regi och att upphandla motsvarande vara eller tjänst utanför staten, eftersom en upphandling i de flesta fall blev dyrare på grund av momsen.

Momsförordningen blev lösningen på problemet

Den 1 juli 1991 infördes därför ett nytt mervärdesskattesystem i staten, som innebär att anslagen beräknas utifrån att de ska täcka utgifter exklusive moms. Det är samma system som gäller än idag: Om ni är en myndighet som har kompensationsrätt kan ni begära kompensation för belopp motsvarande den ingående moms som ni betalar vid inköp till verksamheten. I och med detta system ska utomstatliga aktörer inte längre missgynnas.

ESV ansvarar för föreskrifter och allmänna råd

ESV utfärdar föreskrifter och allmänna råd för hur momsförordningen ska tillämpas. Vi kan också i enskilda fall pröva och meddela undantag från föreskrifterna till förordningen. Det är dock endast regeringen som kan ge dispens från tillämpningen av själva förordningen.

Kontakt