Handledning i moms för statliga myndigheter

Syftet med momshandledningen är att det ska bli lättare för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i momsförordningen, eller förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms. Vi beskriver därför framför allt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet, och hänvisar i första hand till Skatteverket om ni har frågor om utgående moms.

Handledning i webbformat

Den här handledningen finns endast i webbformat men går att ladda ner som pdf-fil. Vi har därför eftersträvat en överskådlig och lättläst text, med länkar till relevanta bestämmelser och med möjligheten att söka efter specifika ord inom texten.

Senast uppdaterad den 4 september 2020

Den senaste uppdateringen omfattar

  • I avsnitt 1.9.1 Rättelse av felaktig rekvisition har vi förtydligat att fel som upptäcks i tidigare års rekvisitioner normalt rättas om felet är oväsentligt eller om rättelsen avser omvänd skattskyldighet.
  • I avsnitt 2.1.1 Förutsättningar för skattskyldighet – beskriver vi att myndighetsutövning och försäljning av andra tillgångar än omsättningstillgångar inte ses som momspliktigt omsättning.
  • I avsnitt 3.1.1 har vi uppdaterat rekvisiten för att säljaren ska kunna undanta omsättning av varor till andra EU-länder. Uppdateringen följer av Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land, mervärdesskatt (Dnr 8-13417) där det framgår att från och med den 1 januari 2020 måste fler rekvisit vara uppfyllda.
  • I avsnitt 4.4.3 i det första redovisningsexemplet har vi lagt till en beskrivning att vid kostnadsreducering så uppstår motpartsdifferenser som båda myndigheterna måste kommentera i motpartsavstämningen

Utöver ovan uppdateringar har vi även gjort små justeringar av texter, hänvisningar och länkar i andra avsnitt.

Handledningen uppdateras vid behov en gång per år, normalt efter sommaren. Uppdateringen sker utifrån de regler som har förändrats sedan senaste uppdateringen.

Frågor om mervärdesskattelagen

Reglerna för hur statliga myndigheter ska hantera utgående moms följer av mervärdesskattelagen, som Skatteverket ansvarar för. Trots det har vi ändå valt att ge en kortfattad beskrivning av reglerna för utgående moms och peka på vissa bestämmelser som kan vara av särskilt intresse för er som statlig myndighet.

Ni som har generella frågor om mervärdesskattelagen eller frågor om ifyllande och inlämnande av skattedeklarationer, blanketter och liknande ska vända er till Skatteverket.

Kontakt