EA 2019 (ESV 2019:21)

EA-boken vänder sig till dig som arbetar vid en statlig myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med regler som berör statliga myndigheter. Innehållet består av ett urval av författningar och allmänna råd avseende ekonomiadministrativ verksamhet i staten.

ESV ger årligen ut en tryckt version av EA-boken som uppdaterats med de ändringar som beslutats under året. På ESV:s webbplats, www.esv.se, finns även en elektronisk version, som uppdateras varje halvår.

Den här upplagan har uppdaterats med ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2018:2074. De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan 2018 års tryckta version är markerade med streck i vänster marginal.

Övergångsbestämmelser och datum för ikraftträdande av lagar och förordningar har enbart tagits med i de fall de bedömts vara relevanta.

Stockholm den 11 februari 2019

Anne Bryne
Enhetschef

Förkortningar

cirk. cirkulär
ea ekonomiadministrativa bestämmelser
ESV Ekonomistyrningsverket
F. förordning
RA Riksarkivet
RGK Riksgäldskontoret
SFS Svensk författningssamling
SPV Statens tjänstepensionsverk

Kontakt

  • Bild på funktionskontakt
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: