EA 2018 (ESV 2018:21)

EA-boken vänder sig till dig som arbetar vid en statlig myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med regler som berör statliga myndigheter. Innehållet består av ett urval av författningar och allmänna råd avseende ekonomiadministrativ verksamhet i staten.

ESV ger årligen ut en tryckt version av EA-boken som uppdaterats med de ändringar som beslutats under året. På ESV:s webbplats, www.esv.se, finns även en elektronisk version, som uppdateras varje halvår.

Den här upplagan har uppdaterats med ändringar i författningar och allmänna råd till och med F. 2017:1331. De ändringar som har gjorts i författningar och allmänna råd sedan 2017 års tryckta version är markerade med streck i vänster marginal.

Övergångsbestämmelser och datum för ikraftträdande av lagar och förordningar har enbart tagits med i de fall de bedömts vara relevanta.

Förslag och synpunkter på EA-bokens innehåll och utformning tar vi gärna emot via e-post till red@esv.se.

Stockholm den 13 februari 2018

Anne Bryne
Enhetschef

Förkortningar

cirk. cirkulär
ea ekonomiadministrativa bestämmelser
ESV Ekonomistyrningsverket
F. förordning
RA Riksarkivet
RGK Riksgäldskontoret
SFS Svensk författningssamling
SPV Statens tjänstepensionsverk

Kontakt

    • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
    • red@esv.se
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: