Internrevisionsförordning (2006:1228)

Ekonomistyrningsverketsföreskrifter och allmänna råd

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

ESV:s allmänna råd till 1 § har upphävts genom ESV:s cirk. 2013:7.

Organisering

2 § Vid myndigheten skall det finnas en internrevision.

Internrevisionen skall ledas av en chef som skall vara anställd imyndigheten.

ESV:s föreskrifter till 2 §

Internrevisionen ska inrättas direkt under myndighetens ledning och är självständig i förhållande till den granskade verksamheten.

2 a § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen. (F. 2009:1321)

Uppgifter

Allmänna uppgifter

3 § Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. (F. 2007:1283)

ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 3 § har upphävts genom ESV:s cirk. 2013:7.

Granskningens inriktning

4 § Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). (F. 2018:1344)

ESV:s föreskrifter till 4 §

I analysen av verksamhetens risker ingår att bedöma risken för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter.

ESV:s allmänna råd till 4 § har upphävts genom ESV:s cirk. 2013:7.

Råd och stöd

5 § Internrevisionen skall ge råd och stöd till styrelsen och chefen förmyndigheten.

ESV:s föreskrifter till 5 § har upphävts genom ESV:s cirk. 2013:7.

ESV:s allmänna råd till 5 §

Råd och stöd kan lämnas till andra än styrelsen och chefen för myndigheten om detta framgår av riktlinjerna för internrevisionen.

Omfattning

6 § Internrevisionen skall omfatta den verksamhet som myndigheten bedrivereller ansvarar för.

ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 6 § har upphävts genomESV:s cirk. 2013:7.

Bedrivande

7 § Internrevision skall bedrivas enligt såväl god internrevisionssed somgod internrevisorssed.

ESV:s föreskrifter till 7 § har upphävts genom ESV:s cirk. 2013:7.

ESV:s allmänna råd till 7 §

För utfyllande tolkning av god internrevisions- och internrevisorssed kan vägledning hämtas från allmänt accepterade riktlinjer för internrevision.

Samordning

8 § En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet.

ESV:s föreskrifter till 8 § har upphävts genom ESV:s cirk. 2013:7.

ESV:s allmänna råd till 8 §

När internrevisionen är samordnad med annan myndighet kan myndigheten använda internrevisorer som är anställda vid eller arbetar på uppdrag för annan myndighet för att utföra internrevisionsuppdrag.

Rapportering

9 § Resultatet av internrevisionens granskning skall redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer. Dessa skall rapporteras till styrelsen.

ESV:s föreskrifter till 9 § har upphävts genom ESV:s cirk. 2013:7.

ESV:s allmänna råd till 9 §

För att iakttagelser och rekommendationer ska medföra förbättringar av processen för intern styrning och kontroll bör rapportering ske efter varje avslutad granskning.

Internrevisionens uppdragsgivare

10 § Myndighetens styrelse skall besluta om

  1. riktlinjer för internrevisionen,
  2. revisionsplan för internrevisionen, och
  3. åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

ESV:s föreskrifter till 10 § har upphävts genom ESV:s cirk.2013:7.

ESV:s allmänna råd till 10 §

Riktlinjer för internrevisionen är de närmare föreskrifter som behövs om myndighetens internrevision och om hur myndigheten försäkrarsig om att internrevisionen följer god sed.

Tillgång till uppgifter

11 § Styrelsen skall, i den utsträckning det inte möter hinder på grund avbestämmelse om sekretess, se till att internrevisionen får tillgång till deuppgifter och upplysningar som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 11 § har upphävts genom ESV:s cirk. 2013:7.

Övriga bestämmelser

12 § Om myndigheten saknar styrelse, skall det som anges i 9-11 §§ omstyrelsen i stället gälla chefen för myndigheten.

Tillämpningsföreskrifter

13 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs förtillämpningen av denna förordning.

ESV:s föreskrifter till 13 §

Ekonomistyrningsverket kan i enskilda fall pröva och meddela undantag från föreskrifterna till denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2006:1228

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Genom förordningen upphävsförordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.

2009:1321

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
  2. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelsergälla.

Kontakt