Lag (1988:777) om avgifter för vissa statliga garantier

1 § Denna lag gäller statliga garantier som

 • har lämnats före den 1 juli 1988 för lån och krediter med stöd av de författningar som anges i bilaga till denna lag och
 • inte tidigare förenats med garantiavgift.

2 § Till täckning av statens kostnader för administration och förluster på grund av garantier som avses i 1 § skall långivaren årligen betala en avgift till staten.

Avgiften beräknas till en viss andel av den utestående garanterade kapitalskulden per den 1 juli varje år enligt vad regeringen närmare föreskriver.

3 § Föreskrifter om tid och sätt för betalningen av avgiften meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.


Bilaga

 1. Kungörelsen (1948:367) med vissa bestämmelser rörande statlig garanti för lån till yttre och inre rationalisering på jordbrukets område m.m.
 2. Kungörelsen (1954:311) om statlig garanti för uppförande av lagerhus m.m. för jordbruksändamål
 3. Kungörelsen (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning
 4. Rennäringsförordningen (1971:438)
 5. Förordningen (1977:387) om investeringsgaranti
 6. Förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m.
 7. Förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering
 8. Förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd
 9. Förordningen (1978:507) om industrigarantilån
 10. Förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, m.m.
 11. Förordningen (1979:427) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering
 12. Förordningen (1979:792) om statligt stöd till skogsbruket
 13. Förordningen (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur
 14. Förordningen (1981:537) om statligt stöd till näringslivet
 15. Förordningen (1981:661) om strukturgarantier, m.m.
 16. Förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
 17. Förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik m.m.
 18. Kungörelsen den 11 juni 1948 (nr 342) angående statligt stöd till jordbrukets yttre och inre rationalisering m.m. (Lag 1990:611)
 19. Kungörelsen (1963:305) om statligt kreditstöd till förvärv och drift av jordbruk m.m. (Lag 1990:611)
 20. Kungörelsen (1967:443) om statlig garanti för lån till maskinhållning inom jordbruket m.m. (Lag 1990:611)
 21. Kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Lag 1990:611)

Kontakt