Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen som är bokföringsskyldiga enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. För affärsverken gäller dock inte 5 §. (F. 2000:607)

2 § Förordningen skall tillämpas vid anskaffning och förvaltning av redovisningssystem. Med redovisningssystem avses i denna förordning ett ADB-baserat system för bokföring enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. (F. 2000:607)

Allmänna bestämmelser

3 § En myndighets redovisningssystem skall vara såväl ändamålsenligt som kostnadseffektivt och säkert för staten som helhet.

4 § Myndigheten skall tillgodose av Riksrevisionen specificerade krav på tillgång till data i redovisningssystemet. (F. 2003:279)

Samråd

5 § En myndighet som överväger att anskaffa eller utveckla ett redovisningssystem skall samråda med Ekonomistyrningsverket om vilka krav som skall ställas på systemet och vilka behov det bör täcka.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från samrådsskyldigheten. (F. 1998:439)

ESV:s föreskrifter till 5 §

Samråd med ESV gäller endast vid upphandling av redovisningssystem som innehåller den del av myndighetens centrala ekonomisystem där huvudboken finns dvs. det system där hela myndighetens redovisning sammanställs och där uppgifter till riksredovisningen (Numera: Statsredovisningen) tas fram.

Myndigheten skall redan i förstudiefasen skriftligen påkalla samrådet. ESV beslutar inledningsvis om omfattningen av samrådet.

Samrådet avseende den aktuella systemlösningen omfattar kraven enligt 4 och 6 §§ förordningen samt möjligheterna att tillgodose riksredovisningens (Numera: Statsredovisningen) behov av information enligt 3 § bokföringsförordningen (1979:1212) (Numera: 21 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.) med föreskrifter.

Som samrådsunderlag skall myndigheten överlämna till ESV den del av kravspecifikationen som innehåller ESV:s krav på myndigheterna att löpande inkomma med uppgifter till riksredovisningen (Numera: Statsredovisningen) enligt 3 § bokföringsförordningen (Numera: 21 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.).

ESV:s allmänna råd till 5 §

Omfattningen av samrådet beror bl.a. på om det gäller anskaffning av ett nytt system, systemutveckling eller annan förändring av förutsättningarna för överföring till riksredovisningen (Numera: Statsredovisningen).

Myndigheter som utan upphandling anskaffar ett av ESV tillhandahållet redovisningssystem är undantagna från samråd med ESV.

Vid förmedling av betalningar via bank till och från en myndighet gäller även samråd med ESV enligt 7-10 §§ förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Anslutning till redovisningssystemet

6 § Innan ett redovisningssystem får tas i bruk, skall Ekonomistyrningsverket godkänna att systemet, direkt eller indirekt, ansluts till statens centrala redovisningssystem (statsredovisningssystemet). Verket får dock, om det finns särskilda skäl, medge undantag från kravet på anslutning.

Ansökan om godkännande skall göras skriftligen hos Ekonomistyrningsverket senast tre månader innan systemet är avsett att tas i bruk. Verket skall behandla ansökan skyndsamt. (F. 2000:607)

ESV:s föreskrifter till 6 §

Innan ett system får anslutas till riksredovisningssystemet (Numera: Statsredovisningssystemet) skall dels samråd enligt 5 § förordningen ha skett, dels skall myndigheten ha överlämnat till ESV ett av myndigheten utfört och godkänt test gällande överföringen till riksredovisningen (Numera: Statsredovisningen).

För testet som skall ligga till grund för ESV:s beslut om anslutning till riksredovisningssystemet (Numera: Statsredovisningssystemet) tillhandahåller ESV särskilda anvisningar. Myndigheten skall ha överlämnat godkänt test till ESV innan systemet tas i bruk.

I ansökan om godkännande skall myndigheten ge förslag till tidplan för anslutningen. Vidare skall myndighet som inte har anskaffat ett av ESV tillhandahållet system bifoga den del av systemdokumentationen som avser ESV:s krav på myndigheterna att löpande inkomma med uppgifter till riksredovisningen (Numera: Statsredovisningen) enligt 3 § bokföringsförordningen (Numera: 21 § förordning (2000:606) om myndigheters bokföring).

ESV:s allmänna råd till 6 §

För ansökan om anslutning till riksredovisningssystemet (Numera: Statsredovisningssystemet) tillhandahåller ESV särskild blankett.

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller också om myndigheten behöver göra väsentliga förändringar i ett redovisningssystem som är anslutet till statsredovisningssystemet. (F. 2000:607)

Verkställighetsföreskrifter

8 § Ekonomistyrningsverket skall meddela föreskrifter om verkställigheten av 5 och 6 §§. Verket får i övrigt, med undantag av 4 §, meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. (F. 2003:279)

Kontakt