Bilaga 7: Uppställningsform för finansieringsanalys affärsverk/affärsverkskoncerner

Finansieringsanalys

Rörelsen

Rörelsens resultat före avskrivningar

± Finansiella intäkter och kostnader

- Skattebetalningar (inkl skatt hänförlig till extraordinära poster)

± Förändring i spärrkonto

= Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar

± Förändring av lager

± Förändring av kortfristiga fordringar

± Förändring av kortfristiga skulder

= Kassaflöde före investeringar (rörelsens inbetalningsöverskott)

Investeringar

± Förändring av långfristiga fordringar

- Förvärv av aktier i dotterbolag

± Förändring i andra finansiella tillgångar

- Investering i immateriella tillgångar

- Investeringar i materiella anläggningstillgångar (brutto)

- Investeringar i finansiella tillgångar (exkl. kortfristiga placeringar)

+ Försäljning av anläggningar


= Nettoinvesteringar i rörelsen

Förändring av kortfristiga fordringar/skulder

= Kassaflöde efter investeringar

 Finansiering

± Förändring av räntebärande lån (inkl pensionsskulder)

+ Nyemission

- Utdelning


= Finansiering

Likviditetsförändring

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid årets början

Dito vid årets slut

Förändring i likvida medel

Kontakt