Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk/affärsverkskoncerner

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

 • Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten o.dyl.
 • Hyresrätter och liknande rättigheter
 • Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
 • Byggnader
 • Mark
 • Maskiner och tekniska anläggningar
 • Inventarier, verktyg och installationer
 • Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
 • Andelar i koncernföretag
 • Fordringar hos koncernföretag
 • Andelar i intresseföretag
 • Fordringar hos intresseföretag
 • Andra långfristiga värdepappersinnehav
 • Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

 • Varulager
 • Pågående arbete för annans räkning
 • Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar

 • Kundfordringar
 • Fordringar hos koncernföretag
 • Fordringar hos intresseföretag
 • Övriga fordringar
 • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank


Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Uppskrivningsfond

Övrigt bundet kapital

Fritt eget kapital

Fria reserver

Balanserad vinst/förlust

Årets resultat

Minoritetsintressen

Latenta skatteskulder

Avsättningar

Räntebärande avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Icke räntebärande avsättningar

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder

Skulder till staten

Skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag

Övriga långfristiga skulder

Icke räntebärande skulder

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder

Skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag

Skulder till intresseföretag

Övriga räntebärande skulder

 Icke räntebärande skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Förskott från kunder

Övriga icke räntebärande skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Poster inom linjen

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Kontakt