Bilaga 5: Uppställningsform för resultaträkning - affärsverk/affärsverkskoncerner

Resultaträkning

Rörelsens intäkter

     Nettoomsättning
     Aktiverat arbete för egen räkning
     Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

     Personalkostnader
     Diverse externa kostnader
     Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
     anläggningstillgångar
     Övriga rörelsekostnader

Resultat från andelar i intresseföretag

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

     Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
     Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
     Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt/skattemotsvarighet på årets resultat

Minoritetens andel i resultat efter skatt

Årets resultat

Kontakt