Bilaga 4: Uppställningsform för finansieringsanalys

Finansieringsanalys

      Not
DRIFT      
       
Kostnader   xxx 1
       
Finansiering av drift      
Intäkter av anslag xxx   2
Intäkter av avgifter och andra ersättningar xxx   3
Intäkter av bidrag xxx   4
Övriga intäkter xxx   5
Summa medel som tillförts för finansiering av drift   xxx  
       
Ökning(-)/minskning(+) av lager   xxx  
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar   xxx  
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder   xxx  
       
Kassaflöde från/till drift   xxx  
INVESTERINGAR    
     
Investeringar i finansiella tillgångar (exkl. låneverksamhet) xxx  
Investeringar i materiella tillgångar xxx  
Investeringar i immateriella tillgångar xxx  
Summa investeringsutgifter   xxx
     
Finansiering av investeringar    
Lån från Riksgäldskontoret xxx  
- amorteringar -xxx  
     
Andra långfristiga lån xxx  
- amorteringar -xxx  
     
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/tillförts statens budget xxx  
     
Försäljning av anläggningstillgångar xxx  
- därav medel som tillförts statens budget -xxx  
     
Bidragsmedel som erhållits för investeringar xxx  
     
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar   xxx
     
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder   xxx
     
Kassaflöde från/till investeringar   xxx
LÅNEVERKSAMHET
     
Nyutlåning -xxx  
Amorteringar xxx  
Räntekostnader -xxx  
Summa låneutgifter   xxx
     
Finansiering av låneverksamhet    
Lån från Riksgäldskontoret xxx  
- amorteringar -xxx  
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/tillförts statens budget xxx  
Ränteintäkter (disponibla) xxx  
Tillförda anslagsmedel xxx  
Summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet   xxx
     
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder   xxx
     
Kassaflöde från/till låneverksamhet   xxx
UPPBÖRDSVERKSAMHET
     
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras xxx  
Skatteintäkter m.m. xxx  
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder xxx  
Inbetalningar i uppbördsverksamhet   xxx
     
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet   xxx
     
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet   xxx
TRANSFERERINGSVERKSAMHET
     
Lämnade bidrag xxx  
Förändringen av kortfristiga fordringar och skulder xxx  
Utbetalningar i transfereringsverksamhet   xxx
     
Finansiering av transfereringsverksamhet    
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag xxx  
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag xxx  
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag xxx  
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet   xxx
     
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet   xxx
     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL   XXX
     
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
     
Likvida medel vid årets början   xxx
     
Ökning (+) / minskning (-) av kassa och bank xxx  
Ökning (+) / minskning (-) av tillgodohavande RGK xxx  
Ökning (+) / minskning (-) av avräkning med statsverket xxx  
Summa förändring av likvida medel   xxx
     
Likvida medel vid årets slut   xxx

Kontakt