Bilaga 3: Uppställningsform för anslagsredovisning

Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag

Anslag (1) Ingående överföringsbelopp (2) Årets tilldelning enligt regleringsbrev  (3) Omdisponerade anslagsbelopp  (4) Utnyttjad del av medgivet överskridande  (5) Indragning (6) Totalt disponibelt belopp Utgifter  (7) Inkomster  (8) Utgående överföringsbelopp  (9)

Redovisning mot inkomsttitel

Inkomsttitel (10) Beräknat belopp (11) Inkomster (12, 13)
 1. Anslag och anslagsposter ska anges med beteckning och benämning i klartext enligt regleringsbrev eller annat regeringsbeslut.
 2. Överföringsbelopp är ett samlingsbegrepp som innefattar anslagssparande och anslagskredit.
 3. I förekommande fall uppdelat på beslut i regleringsbrev och annat regeringsbeslut. Uppdelningen får göras i not.
 4. I denna kolumn redovisas både omfördelningar av ingående överföringsbelopp och omdisponeringar som görs av årets tilldelade medel. Erhållen dispositionsrätt för anslag som tidigare stått till regeringens disposition anges med positivt tecken, disponerat anslagsbelopp som genom beslut ställs till regeringens disposition anges med negativt tecken.
 5. Endast belopp motsvarande faktiskt avräknade utgifter.
 6. I denna kolumn redovisas både indragningar av anslagssparande (ingående överföringsbelopp) och indragningar av årets tilldelade medel.
 7. Här anges utgifter (normalt netto) som avräknats anslaget/anslagsposten.
 8. Kolumnen anges bara i de fall regeringen föreskrivit bruttoredovisning av inkomster. Om inkomster endast förekommer under enstaka anslag får de anges med negativt tecken i kolumnen för utgifter.
 9. Rubriken 'Saldo' kan användas om beloppen inte får föras vidare till kommande år och vid upprättande av delårsrapport.
 10. Inkomsttitlar skall specificeras enligt eventuell underindelning.
 11. Enligt regleringsbrev eller motsvarande (anges bara i förekommande fall).
 12. Inkomster som redovisas mot inkomsttitel.
 13. Om regeringen eller ESV beslutat om bruttoredovisning av utgifter, särredovisas dessa i en separat kolumn.

Redovisning av beställningsbemyndigande (1)

Anslag (2) / Anslagsbenämning Tilldelat bemyndigande Ingående åtaganden Utestående åtaganden Utestående åtagandenas fördelning per år (3)
År 1 År 2 År 3 År 4 Etc.

Redovisning av äldre beställningsbemyndigande (4)

Anslag (5) / Anslagsbenämning Ingående åtaganden Utestående åtaganden Utestående åtagandenas fördelning per år (6)
År 1 År 2 År 3 År 4 Etc.

Andra finansiella villkor

-------------------------------------------
 1. Enbart åtaganden som görs med stöd av bemyndiganden enligt 17 § första stycket anslagsförordningen.
 2. Anslag eller anslagspost eller delpost.
 3. Fördelningen avser utestående åtaganden uppdelade på de år när infrianden (redovisning mot anslag) beräknas ske.
 4. Enbart åtaganden som har gjorts med stöd av tidigare års bemyndigande enligt 17 § första stycket anslagsförordningen.
 5. Anslag, anslagspost eller delpost. Det bör anges i not vilket budgetår som bemyndigandet tilldelades.
 6. Fördelningen avser utestående åtaganden uppdelade på de år när infrianden (redovisning mot anslag) beräknas ske.

Kontakt