Bilaga 2: Uppställningsform för balansräkning

Balansräkning

Tillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

 1. Balanserade utgifter för utveckling
 2. Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
 3. Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

 1. Byggnader, mark och annan fast egendom
 2. Förbättringsutgifter på annans fastighet
 3. Maskiner, inventarier, installationer m.m.
 4. Pågående nyanläggningar
 5. Beredskapstillgångar
 6. Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

III. Finansiella anläggningstillgångar

 1. Andelar i hel- och delägda företag
 2. Andra långfristiga värdepappersinnehav
 3. Långfristiga fordringar hos andra myndigheter
 4. Andra långfristiga fordringar

IV. Utlåning

 1. Utlåning

V. Varulager m.m.

 1. Varulager och förråd
 2. Pågående arbeten
 3. Fastigheter
 4. Förskott till leverantörer

VI. Kortfristiga fordringar

 1. Kundfordringar
 2. Fordringar hos andra myndigheter
 3. Övriga kortfristiga fordringar

VII. Periodavgränsningsposter

 1. Förutbetalda kostnader
 2. Upplupna bidragsintäkter
 3. Övriga upplupna intäkter

VIII. Avräkning med statsverket

 1. Avräkning med statsverket

IX. Kortfristiga placeringar

 1. Värdepapper och andelar

X. Kassa och bank

 1. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
 2. Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
 3. Kassa och bank

Kapital och skulder

I. Myndighetskapital

 1. Statskapital
 2. Uppskrivningskapital
 3. Donationskapital
 4. Balanserad kapitalförändring
 5. Kapitalförändring enligt resultaträkningen

II. Fonder

 1. Fonder

III. Avsättningar

 1. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
 2. Avsättningar för garantier
 3. Avsättningar för avhjälpande av miljöskador
 4. Övriga avsättningar

IV. Skulder m.m.

 1. Lån i Riksgäldskontoret
 2. Övriga lån
 3. Långfristiga skulder till andra myndigheter
 4. Andra långfristiga skulder
 5. Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
 6. Övriga krediter i Riksgäldskontoret
 7. Kortfristiga skulder till andra myndigheter
 8. Leverantörsskulder
 9. Övriga kortfristiga skulder
 10. Depositioner
 11. Förskott från uppdragsgivare och kunder

V. Periodavgränsningsposter

 1. Upplupna kostnader
 2. Oförbrukade bidrag
 3. Övriga förutbetalda intäkter

Ansvarsförbindelser

 1. Ansvarsförbindelser för statliga garantier
 2. Ansvarsförbindelser för avhjälpande av miljöskador
 3. Övriga ansvarsförbindelser

Kontakt