Bilaga 1: Uppställningsform för resultaträkning

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter

    Intäkter av anslag
    Intäkter av avgifter och andra ersättningar
    Intäkter av bidrag
    Finansiella intäkter
= Summa

Verksamhetens kostnader

    Kostnader för personal
    Kostnader för lokaler
    Övriga driftkostnader
    Finansiella kostnader
    Avskrivningar och nedskrivningar
= Summa

Verksamhetsutfall

Uppbördsverksamhet

    Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
    Skatteintäkter m.m.
    Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
= Saldo

Transfereringar

    Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 
    Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
    Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
    Finansiella intäkter
    Finansiella kostnader
    Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål
    Lämnade bidrag
= Saldo

Årets kapitalförändring

Kontakt