Om öppna data för månadsutfall

Statens budget är en årsbudget. Det innebär att det är svårt att analysera månadsutfall mot budget eftersom budgeten inte är månadsfördelad. Därför saknar månadsutfallsfilerna data om budgeten.

Utfallet baseras på redovisningsdata. Det betyder att det som är redovisat för en viss period inte revideras, utan eventuella rättelser görs i nästa period.

Inkomster och utgifter

Månadsutfallet revideras aldrig. Däremot gör de statliga myndigheterna bokslutstransaktioner i samband med att de gör årsbokslut och årsredovisning för myndigheten. Det innebär att utfallet för december justeras så att månadsrapporteringarna stämmer överens med årsutfallet. Därför publicerar vi först ett preliminärt utfall för december och sedan ett definitivt utfall för december. I utfallet för januari är decemberutfallet för föregående år fortfarande preliminärt. I februariutfallet visas det definitiva utfallet för december.

Struktur för månadsutfallet

Utfallet presenteras i den struktur som gäller vid tidpunkten för det senaste utfallet, så att utfallet för exempelvis en anslagspost kan följas över åren. Vi presenterar också anslagspostens nomenklatur som gällde för alla övriga år så att det går att knyta utfallet till det årets regleringsbrev eller annan datakälla.

Myndigheterna rapporterar utfall på lägsta nivå, det vill säga myndighet/anslagspost/anslagsdelpost respektive myndighet/inkomstundertitel.

Utöver utgiftsområde 1–27 redovisas posterna Kassamässig korrigering, Riksgäldskontorets nettoutlåning och Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Dessa poster saknar nomenklatur och myndighet.

Redovisning av inkomster månadsvis

När det gäller redovisning av skatter redovisar Skatteverket med flera myndigheter månadsvis utfall för skatter under inkomsttypen 9000 Löpande redovisade skatter m.m. Utfallet för inkomsttypen 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas kassamässigt och revideras därför aldrig efter budgetårets slut.

Månadsutfall utgifter – innehåll i filer

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Utgiftsområde

Utgiftsområdets nummer vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser.

05

Utgiftsområdesnamn

Utgiftsområdets namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Här redovisas även Kassamässig korrigering, Riksgäldskontorets nettoutlåning, Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten, Utgiftstak och Marginal till utgiftstaket. Internationell samverkan

Anslag

Anslagets nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. I de fall som anslaget är ett äldre anslag har nomenklaturen även ett årtal som berättar vilket år som anslaget var uppfört i statens budget den sista gången.

Vanligt anslag: 0501001
Äldre anslag: 0201003 2010

Anslagsnamn Anslagets namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Avgifter till internationella organisationer

Anslagspost

Anslagspostens nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Anslagsposter är en underindelning av anslagen. 010

Anslagspostsnamn

Anslagspostens namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Förenta nationerna

Anslagsdelpost

Anslagsdelpostens nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Anslagsdelposter är en underindelning av anslagsposter. 001

Anslagsdelpostsnamn

Anslagsdelpostens namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. FN:s reguljära budget 

Myndighet

Den myndighet som beloppet avser. Kammarkollegiet

Organisationsnummer

Myndighetens organisationsnummer. 2021000829

Utgiftsområde utfallsår

Utgiftsområdets nummer vid den tidpunkt som utfallet avser. 05

Utgiftsområdesnamn utfallsår

Utgiftsområdets namn vid den tidpunkt som utfallet avser. Här redovisas även Kassamässig korrigering, Riksgäldskontorets nettoutlåning, Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten, Utgiftstak och Marginal till utgiftstaket. Internationell samverkan

Anslag utfallsår

Anslagets nomenklatur för det år som utfallet avser. Samma anslag kan ha olika nomenklatur olika år. Vanligt anslag:

0501001
Äldre anslag: 0201003 2010

Anslagsnamn utfallsår

Anslagets namn för det år som utfallet avser. Samma anslag kan ha olika namn olika år. Avgifter till internationella organisationer

Anslagspost utfallsår

Anslagspostens nomenklatur för det år som utfallet avser. Samma anslagspost kan ha olika nomenklatur olika år. 010

Anslagspostsnamn utfallsår

Anslagspostens namn för det år som utfallet avser. Samma anslagspost kan ha olika namn olika år. Förenta nationerna

Anslagsdelpost utfallsår

Anslagsdelpostens nomenklatur för det år som utfallet avser. Samma anslagsdelpost kan ha olika nomenklatur olika år.

001

Anslagsdelpostsnamn utfallsår

Anslagsdelpostens namn för det år som utfallet avser. Samma anslagsdelpost kan ha olika namn olika år. FN:s reguljära budget

År

Det år som utfallet avser. 2017
Utfall januari Belopp i miljoner kronor på utfallet för januari. 3,14891085
Utfall februari Belopp i miljoner kronor på utfallet för februari. 2,54000115
Utfall mars Belopp i miljoner kronor på utfallet för mars. 0,60684868
Utfall april Belopp i miljoner kronor på utfallet för april. 0,35890068
Utfall maj Belopp i miljoner kronor på utfallet för maj. 0,13161544
Utfall juni Belopp i miljoner kronor på utfallet för juni. 0,87028105 
Utfall juli Belopp i miljoner kronor på utfallet för juli. 0,05893195
Utfall augusti Belopp i miljoner kronor på utfallet för augusti. 0,1063904
Utfall september Belopp i miljoner kronor på utfallet för september. 0,01483165
Utfall oktober Belopp i miljoner kronor på utfallet för oktober. 0,19082837
Utfall november Belopp i miljoner kronor på utfallet för november. 0,26652535
Utfall december Belopp i miljoner kronor på utfallet för december. 0,798474479

Månadsutfall inkomster – innehåll i filer

Kolumnnamn Beskrivning Exempel

Inkomsttyp

Inkomsttypens nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

2000

Inkomsttypsnamn

Inkomsttypens namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Inkomster av statens verksamhet 
Inkomsthuvudgrupp

Inkomsthuvudgruppens nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

2100
Inkomsthuvudgruppsnamn Inkomsthuvudgruppens namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Rörelseöverskott
Inkomsttitelgrupp

Inkomsttitelgruppens nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

2120
Inkomsttitelgruppsnamn

Inkomsttitelgruppens namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser.

Övriga myndigheters inlevererade överskott

Inkomsttitel

Inkomsttitelns nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser.

2124

Inkomsttitelsnamn

Inkomsttitelns namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser.

Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet

Inkomstundertitel

Inkomstundertitelns nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser.

Inkomstundertitel är en underindelning av inkomsttitlar.

001

Inkomstundertitelsnamn

Inkomstundertitelns namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet

Myndighet

Den myndighet som beloppet avser. Riksgäldskontoret

Organisationsnummer

Myndighetens organisationsnummer. 2021002635

Inkomsttyp utfallsår

Inkomsttypens nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar. 2000

Inkomsttypsnamn utfallsår

Inkomsttypens namn vid den tidpunkt som utfallet avser.

Inkomster av statens verksamhet

Inkomsthuvudgrupp utfallsår

Inkomsthuvudgruppens nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

2100

Inkomsthuvudgruppsnamn utfallsår

Inkomsthuvudgruppens namn vid den tidpunkt som utfallet avser. Rörelseöverskott

Inkomsttitelgrupp utfallsår

Inkomsttitelgruppens nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

2120

Inkomsttitelgruppsnamn utfallsår

Inkomsttitelgruppens namn vid den tidpunkt som utfallet avser. Övriga myndigheters inlevererade överskott

Inkomsttitel utfallsår

Inkomsttitelns nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser.

2124

Inkomsttitelsnamn utfallsår

Inkomsttitelns namn vid den
tidpunkt som utfallet avser.
Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet

Inkomstundertitel utfallsår

Inkomstundertitelns nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser.

001

Inkomstundertitelsnamn utfallsår

Inkomstundertitelns namn vid den tidpunkt som utfallet avser. Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet

År

Det år som utfallet avser. 2017
Utfall januari Belopp i miljoner kronor på utfallet för januari. 49,28012
Utfall februari Belopp i miljoner kronor på utfallet för februari. 38,054006
Utfall mars Belopp i miljoner kronor på utfallet för mars. 34,598009 
Utfall april Belopp i miljoner kronor på utfallet för april. 36,089184 
Utfall maj Belopp i miljoner kronor på utfallet för maj. 44,491581
Utfall juni Belopp i miljoner kronor på utfallet för juni. 36,52104
Utfall juli Belopp i miljoner kronor på utfallet för juli. 45,961249 
Utfall augusti Belopp i miljoner kronor på utfallet för augusti. 37,00566
Utfall september Belopp i miljoner kronor på utfallet för september. 37,119339
Utfall oktober Belopp i miljoner kronor på utfallet för oktober. 46,838832
Utfall november Belopp i miljoner kronor på utfallet för november. 37,344965
Utfall december Belopp i miljoner kronor på utfallet för december. 46,803078

Kontakt