Om öppna data för årsutfall

Statens budget är en årsbudget som riksdagen beslutar om efter förslag av regeringen. Filerna för årsutfallet innehåller därför data om budgeten utöver utfall.

Utfallet baseras på redovisningsdata. Det betyder att det som är redovisat för en viss period inte revideras, utan eventuella rättelser görs i nästa period.

Struktur för årsutfallet

Utfallet presenteras i den struktur som gäller vid tidpunkten för det senaste utfallet. Det betyder att utfallet för exempelvis ett anslag kan följas över åren. Vi presenterar också anslagets/inkomsttitelns nomenklatur som gällde för alla övriga år så att det går att knyta utfallet till det årets Utfall för statens budget, Årsredovisning för staten, regleringsbrev eller annan datakälla.

Redovisning av inkomster årsvis

I budgeten och i årsutfallet redovisas skatter på inkomsttypen 1000 Statens skatteinkomster periodiserat, det vill säga det år då den beskattningsbara inkomsten uppstår eller tjänas in. En konsekvens av periodiserad redovisning av skatter är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Därför presenterar vi tre preliminära filer med utfall för inkomsterna innan utfallet är definitivt.

På totalnivå redovisas dock skatteutfallet kassamässigt och är definitivt i samband med budgetårets utgång. Inkomsttyp 9000 är summan av inkomsttyperna 1000, 7000 och 8000. Periodiseringsskillnaden redovisas under inkomsthuvudgrupp 1900 Periodiseringar.

Utfallet för inkomsttyperna 2000–6000 är definitivt direkt och revideras inte.

Inkomster årsvis – innehåll i de olika versionerna

Tabellen visar innehållet i de olika filerna för år 2017.

Exempel: I den första preliminära filen för 2006–2017 är inkomsttyperna 2000–6000 definitiva för samtliga år. Inkomsttyperna 1000, 7000 och 8000 är definitiva för åren 2006–2015.

Tidpunkt för publicering (ca) Filnamn Utfall för år Innehåll
2018-03-15 Prel1 2017 Preliminärt utfall (ESV:s beräkning i underlag till Årsredovisning för staten 2017) för inkomsttyperna 1000, 7000, 8000. Definitivt utfall för inkomsttyperna 2000–6000.
    2016 Preliminärt utfall (ESV:s beräkning i underlag till Årsredovisning för staten 2017) för inkomsttyperna 1000, 7000, 8000. Definitivt utfall för inkomsttyperna 2000–6000.
    2006–2015

Definitivt utfall

2018-06-30 Prel2 2017 Preliminärt utfall (Regeringens beräkning i Årsredovisning för staten 2017) för inkomsttyperna 1000, 7000, 8000. Definitivt utfall för inkomsttyperna 2000–6000.
    2006–2016 Definitivt utfall
2019-03-15 Prel3 2017 Preliminärt utfall (ESV:s beräkning i underlag till Årsredovisning för staten 2018) för inkomsttyperna 1000, 7000, 8000. Definitivt utfall för inkomsttyperna 2000–6000.
    2006–2016 Definitivt utfall
2019-06-30 Def 2006–2017 Definitivt utfall

Redovisning av utgifter årsvis

Utfallet för utgifterna är definitivt när redovisningen för året avslutats. Det finns alltså inget preliminärt utfall för utgifterna årsvis.

Årsutfall utgifter – innehåll i filer

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Utgiftsområde Utgiftsområdets nummer vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. 05
Utgiftsområdesnamn Utgiftsområdets namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Här redovisas även Kassamässig korrigering, Riksgäldskontorets nettoutlåning, Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten, Utgiftstak och Marginal till utgiftstaket. Internationell samverkan
Anslag Anslagets nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. I de fall som anslaget är ett äldre anslag har nomenklaturen även ett årtal som berättar vilket år som anslaget var uppfört i statens budget den sista gången.

Vanligt anslag: 0501001
Äldre anslag: 0201003 2010

Anslagsnamn Anslagets namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Avgifter till internationella organisationer
Utgiftsområde utfallsår Utgiftsområdets nummer vid den tidpunkt som utfallet avser. 05 
Utgiftsområdesnamn
utfallsår
Utgiftsområdets namn vid den tidpunkt som utfallet avser. Här redovisas även Kassamässig korrigering, Riksgäldskontorets nettoutlåning, Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten, Utgiftstak och Marginal till utgiftstaket. Internationell samverkan 
Anslag utfallsår Anslagets nomenklatur för det år som utfallet avser. Samma anslag kan ha olika nomenklatur olika år.

Vanligt anslag: 0501001
Äldre anslag: 0201003 2010

Anslagsnamn utfallsår Anslagets namn för det år som utfallet avser. Samma anslag kan ha olika namn olika år. Avgifter till internationella organisationer
År Det år som utfallet avser. 2017 
Ingående överföringsbelopp

Belopp i miljoner kr på ingående överföringsbelopp.

Anslagen i statens budget är ramanslag. Det innebär att kvarvarande medel får överföras till påföljande år som anslagssparande och att anslaget får överskridas genom utnyttjande av anslagskrediten.

För myndigheterna är storleken på tillåtet anslagssparande och anslagskredit begränsad. Myndigheternas utrymme regleras i regleringsbrev och regeringens utrymme regleras i budgetlagen.

Anslagssparandet eller anslagskrediten förs över som ingående överföringsbelopp. Utgående överföringsbelopp ska stämma överens med ingående överföringsbelopp året efter. Beloppen kan skilja sig åt något på grund av tekniska justeringar.

0,09383437

 
Statens budget Belopp i miljoner kronor på anvisade medel i den ursprungliga budgeten för staten. 136,996
Ändringsbudgetar Belopp i miljoner kronor på anvisade medel i ändringsbudgetarna. Vanligtvis beslutas om en vårändringsbudget och en höständringsbudget, men ändringsbudgetar kan även antas vid fler tillfällen om det behövs. 0,318
Indragningar Belopp i miljoner kronor på indragningar under budgetåret. Åtgärder enligt vilken regeringen får besluta att medel på ett anvisat anslag inte ska användas. Bestämmelser om detta finns i budgetlagen (2011:203) och anslagsförordningen (2011:223). -40,62704977 
Utnyttjad del av medgivet
överskridande
Belopp i miljoner kronor på utnyttjad del av medgivet överskridande. Regeringen har rätt att, med vissa begränsningar, överskrida ett av riksdagen anvisat anslag. 170,47449556 
Utfall Belopp i miljoner kronor på utfallet. 136,24462175 
Anslagskredit Belopp i miljoner kronor på beslutad anslagskredit. 4,11 
Utgående överföringsbelopp

Belopp i miljoner kr på utgående överföringsbelopp. Anslagen i statens budget är ramanslag. Det innebär att kvarvarande medel får överföras till påföljande år som anslagssparande och att anslaget får överskridas genom utnyttjande av anslagskrediten.

För myndigheterna är storleken på tillåtet anslagssparande och anslagskredit begränsad. Myndigheternas utrymme regleras i regleringsbrev och regeringens utrymme regleras i budgetlagen.

Anslagssparandet eller anslagskrediten benämns som utgående överföringsbelopp. Utgående överföringsbelopp ska stämma överens med ingående överföringsbelopp året efter. Beloppen kan skilja sig åt något på grund av tekniska justeringar.

1,05518914 

Årsutfall inkomster – innehåll i filer

Kolumnnamn Beskrivning Exempel
Inkomsttyp

Inkomsttypens nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

1000
Inkomsttypsnamn Inkomsttypens namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Statens skatteinkomster 
Inkomsthuvudgrupp

Inkomsthuvudgruppens nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

1100 
Inkomsthuvudgruppsnamn Inkomsthuvudgruppens namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Direkta skatter på arbete 
Inkomsttitelgrupp

Inkomsttitelgruppens nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

1110 
Inkomsttitelgruppsnamn

Inkomsttitelgruppens namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser.

Inkomstskatter 
Inkomsttitel

Inkomsttitelns nomenklatur vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser.

1111 
Inkomsttitelsnamn

Inkomsttitelns namn vid den tidpunkt som det senaste utfallsåret i filen avser.

Statlig inkomstskatt 
Inkomsttyp utfallsår Inkomsttypens nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar. 1000 
Inkomsttypsnamn utfallsår

Inkomsttypens namn vid den tidpunkt som utfallet avser.

Statens skatteinkomster
Inkomsthuvudgrupp utfallsår

Inkomsthuvudgruppens nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

1100 
Inkomsthuvudgruppsnamn utfallsår

Inkomsthuvudgruppens namn vid den tidpunkt som utfallet avser.

Direkta skatter på arbete 
Inkomsttitelgrupp utfallsår

Inkomsttitelgruppens nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser. Summeringsnivå för inkomsttitlar.

1110
Inkomsttitelgruppsnamn utfallsår

Inkomsttitelgruppens namn vid den tidpunkt som utfallet avser.

Inkomstskatter 
Inkomsttitel utfallsår

Inkomsttitelns nomenklatur vid den tidpunkt som utfallet avser.

1111

Inkomsttitelsnamn utfallsår

Inkomsttitelns namn vid den tidpunkt som utfallet avser.

Statlig inkomstskatt 
År Det år som utfallet avser. 2017

Statens budget

Beräknat belopp i miljoner
kronor för inkomstsidan i den ursprungliga budgeten för staten.
51380,859539 

Utfall

Belopp i miljoner kronor på utfallet. 50805,94943 

Avvikelser i data

På grund av tekniska justeringar finns det små avvikelser i data avseende ingående och utgående överföringsbelopp samt indragningar. Det beror till exempel på att justeringar har gjorts för anslag eller myndigheter som har upphört.

Kontakt