En öppen förvaltning ökar förtroendet för staten

Under de senaste åren har vi pratat mycket om tillitsbaserad styrning i den offentliga förvaltningen. Det är ett sätt att bryta utvecklingen av en styrning som ibland varit för detaljerad, fokuserat på fel saker och i alltför hög grad berövat våra medarbetare på deras professionella handlingsutrymme.

Tillitsdelegationen släppte nyligen sitt betänkande om tillitsbaserad styrningen i staten, där man föreslår att regeringen ska inrätta ett stöd till myndigheterna med en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete. Utgångspunkten föreslås vara en helhetssyn på verksamheten i syfte att utveckla bättre resultat för medborgare och företag. Det sistnämnda är viktigt då betydelsen av tillit inte är begränsad till de interna relationerna inom staten. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för en offentlig verksamhet som har medborgarnas förtroende.

De senaste decenniernas forskning visar att ett högt förtroende för förvaltningen också har en positiv påverkan på förtroendet oss människor emellan. Samhällen med hög allmän tillit uppvisar även positiva värden på många andra områden, till exempel god ekonomisk utveckling och låg brottslighet. Så vi ska inte underskatta vikten av att försöka öka förtroendet för staten genom att presentera saklig information inom myndigheternas olika verksamhetsområden. Det kan vara värdefullt i en tid av hårdvinklade påverkanskampanjer och ren desinformation i det offentliga samtalet.

Sverige har en lång tradition av öppenhet och offentlighetsprincipen har funnits sedan 1766. Det finns mycket att vara stolt över. Sverige är till exempel ett av få länder i världen som kan göra ett sammanställt bokslut för hela staten. Det bygger på myndigheternas ekonomiska rapportering till statsredovisningen, som även gör det möjligt för ESV att löpande sammanställa månadsutfallet för statens budget, nationalräkenskaperna samt resultat- och balansräkning för staten. Informationen fungerar som beslutsunderlag till politikerna, men kan också användas för att granska statens verksamhet.

Öppenhet handlar dock inte bara om att allmänheten kan få ta del av offentlig information utan även om att tillgängliggöra den. Öppna data är ett sätt och många myndigheter tillhandahåller redan sådana data, inklusive ESV. Men regeringen har en ambition om att öka förmågan på området. Det är bra. Öppna data är ett sätt att använda digitaliseringens möjligheter för att presentera fakta på ett tillgängligt sätt. I förlängningen kan det bidra till att öka förtroendet för staten.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV