Internationellt samarbete ger ömsesidigt utbyte

Ända sedan myndigheten startade har ESV bedrivit internationell Anders Nilsson verksamhet som en del av uppdraget att utveckla och förvalta statens ekonomiska styrning. Dessa projekt bedrivs främst i länder som genomför reformer för att ansluta sig till eller närma sig EU, genom att stärka den offentliga förvaltningens styrning och kontroll samt förbättra möjligheterna att utkräva ansvar av beslutsfattarna.

Här kan ESV bidra med kompetens för att utveckla en mer effektiv offentlig förvaltning. Tanken är dock inte att ESV ska överföra färdiga modeller utan vi arbetar tillsammans med representanter från samarbetslandet för att ta fram lösningar som är anpassade efter landets specifika situation. Oftast samarbetar vi med ESV:s motsvarighet i landet i fråga, det vil säga de som har till uppgift att öka effektiviteten i statsförvaltningen.

ESV bemannar projekten med en projektledare och en så kallad långtidsrådgivare som är på plats i samarbetslandet under arbetets gång. Andra sakkunniga inom relevanta områden jobbar också kortare tid i olika delar av projektet, och ibland tar vi även in personer från andra delar av statsförvaltningen.

Just nu pågår ett projekt i Georgien där vi arbetar tillsammans med kollegor på det georgiska finansministeriet. Målet är att utveckla och effektivisera deras finansiella styrning och resultatstyrning, bland annat genom att börja styra med mål och delegerat beslutsfattande. Tanken är också att ekonomicheferna på ministerierna och andra offentliga organisationer ska få en mer central roll och vara ett beslutsstöd till sina chefer, och inte endast hantera bokföringen.

Det är utmanande, lärorikt och utvecklande att arbeta i sådana här projekt och min egen erfarenhet är att man är full av energi och arbetslust när man är åter i tjänst på hemmaplan efter att ha varit långtidsrådgivare.

Tidigare var det främst ESV:s äldre medarbetare som deltog i projekten men numera är även våra yngre förmågor intresserade av att vara med, vilket är roligt. Att få en inblick i hur man arbetar i andra länder bidrar till att utveckla kompetensen både hos enskilda medarbetare och inom hela ESV. De internationella uppdragen ger oss långsiktiga relationer med myndigheter i andra länder. Så den verksamheten är verkligen ett ömsesidigt utbyte.

Anders Nilsson
långtidsrådgivare i Georgien