Vårt stöd måste hela tiden utvecklas

ESV ger stöd till andra myndigheter Martin Sparr och Anne Bryneinom våra verksamhetsområden. Det gör vi bland annat genom utbildningar och genom att svara på frågor om regelverken. En utmaning är att löpande utveckla stödet så att det är aktuellt, relevant och utformat efter er som ska använda det.

Nyligen lanserade vi tjänsten Fråga ESV, som är en gemensam ingång till vår rådgivning. Där kan du hitta svar på vanliga frågor om bland annat statlig redovisning och informationssystemet Hermes, men du kan även ställa egna frågor till ESV. Förhoppningen är att det ska göra det lättare att snabbt få svar på en fråga.

Vår utbildningsverksamhet har under de senaste åren kompletterats med flera webbutbildningar. Det innebär att vi kan minska antalet dagar som deltagarna behöver vara på plats för att genomföra en utbildning. Det är också ett sätt att göra kunskapen tillgänglig för en större målgrupp. Snart lanserar vi en webbutbildning om att redovisa anläggningstillgångar, så håll utkik på webbplatsen.

Vi jobbar också mer med webbinnehåll för att ge stöd i att tolka regelverken inom områden där ESV är normerande. Ett exempel är de nya webbsidorna om intern styrning och kontroll. Under våren publicerar vi även liknande innehåll om de nya reglerna för resultatredovisning. ESV kommer att fortsätta ge ut handledningar och vägledningar, och inom kort publicerar vi en vägledning med stöd för myndigheternas effektiviseringsarbete. Men vissa sådana publikationer kommer vi framöver att ersätta eller komplettera med information på webbplatsen.

Det personliga mötet är fortfarande viktigt, inte minst för erfarenhetsutbyte. I april startar vi därför ett nätverk för intern styrning och kontroll, för att föra en dialog om hur man tillämpar regelverket och för att lära av varandra. Vi ser också över behovet av nätverk inom andra områden.

Att utveckla vårt stöd är ett arbete som aldrig blir färdigt. Så hör gärna av dig till oss med dina synpunkter på ESV:s stöd, både sådant du tycker fungerar bra och sådant du tycker kan utvecklas.

Martin Sparr
enhetschef, Statlig styrning

Anne Bryne
enhetschef, Redovisning och finansiering

Senast uppdaterad: