Var med i diskussionen om den ekonomiska styrningens utveckling

karolina-larfors.jpgESV:s regeringsuppdrag handlar ofta om att lösa ett problem genom att exempelvis föreslå förändringar av regelverken eller i regeringens styrning av enskilda myndigheter. I det sammanhanget har uppdraget att ta fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten varit av en annan sort. Det har handlat om att ta ett helhetsgrepp om området och skapa en kunskapskälla och ett diskussionsunderlag för den framtida utvecklingen av styrningen.

Det har krävts en omfattande kartläggning för att hitta såväl de stora dragen som de intressanta detaljerna. Vår utgångspunkt var det samlade regelverket för den ekonomiska styrningen, med allt från regeringsformen till ett tjugotal centrala förordningar. Vi har analyserat hur regelverket har förändrats, men också läst förarbeten, utredningar och rapporter samt genomfört enkätundersökningar och fokusgruppsmöten. Parallellt har vi samtalat med personer som har kunskap om olika aspekter av den ekonomiska styrningen. Sammantaget har det insamlade materialet bidragit med olika pusselbitar och vi är tacksamma för den tid som myndigheter och enskilda personer har avsatt för att bistå oss i vårt arbete.

Arbetet med uppdraget har gett oss anledning att samlat reflektera över bland annat bakgrunden till dagens ekonomisk styrning, syftet med regelverket och hur de olika delarna i styrningen samspelar. I rapporten Ekonomisk styrning i staten ger ESV sin bild av vad den ekonomiska styrningen i staten omfattar, hur den har utvecklats och vilka utmaningar den står inför. Förhoppningsvis kan rapporten bidra till att du som arbetar med ekonomisk styrning i någon form i statsförvaltningen får ökad förståelse för hur styrningens olika delar samspelar. Ta gärna del av rapporten och var med i den fortsatta utvecklingen av den ekonomiska styrningen.

Karolina Larfors
projektledare för regeringsuppdraget