Nödvändigt med framgångsrik kompetensförsörjning

Ekonomistyrningsverkets ambition är att alltid presentera fakta och ge saklig information inom våra verksamhetsområden. Men vi ska även vara tydliga i våra ståndpunkter när de efterfrågas. Flera av ESV:s uppdrag fungerar som beslutsunderlag till regeringen, och det är inte ovanligt att myndighetens förslag leder till att förordningar ändras. Ett exempel är ändringarna i förordningen om intern styrning och kontroll som börjar gälla vid årsskiftet.

För att få förtroende för myndighetens expertis och genomslag för våra rekommendationer behöver vi både sakkunniga medarbetare och en gedigen process som kvalitetssäkrar resultaten av handläggarnas utredningsarbete. Det gäller inte minst när vi ska analysera andra myndigheters verksamhet. Ett sådant exempel är ESV:s analys av ändamålsenligheten i Försvarsmaktens investeringsplaner, som underlag till Statskontorets regeringsuppdrag. När man bedömer andras verksamhet räcker det inte med en väl genomförd utredning. Det är lika viktigt att ha en dialog där man kan förmedla resultaten av arbetet och förankra rekommendationerna. Det tycker jag ESV lyckades med i det här fallet.

Som expertorganisation är vi beroende av sakkunskap och en kontinuerlig kompetensförsörjning. Det handlar både om att medarbetarna löpande delar med sig av sin kunskap till varandra, och att kunna knyta till sig ny kompetens. För att lyckas med det senare krävs mer än att erbjuda intressanta arbetsuppgifter. Det handlar även om att vara en attraktiv arbetsgivare. Där är jag övertygad om att vi inom staten behöver utveckla en organisationskultur där man vågar prova nytt och lära sig av sina misstag, samtidigt som vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Det är något vi själva kommer att arbeta vidare med under 2019. På så sätt kan vi bygga en modern arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas samtidigt som vi genomför myndighetens uppdrag på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV

Senast uppdaterad: