Viktigt hitta rätt balans mellan nytta och administration

Clas Olsson

Riksrevisionen konstaterade nyligen att åtgärderna för att säkerställa en bra balans mellan administration och kärnverksamhet i staten har haft begränsad effekt, och att arbetet bör intensifieras. Med föreskriftsrätt inom bland annat statlig redovisning är vi medvetna om att ESV är en myndighet som bidrar till ökad administration hos andra myndigheter. Därför är vi måna om att inte reglera i onödan. Utan ambitionen är att utveckla ett så ändamålsenligt regelverk som möjligt genom att lyssna på synpunkter från dem som ska tillämpa reglerna.

Vi ser också löpande över andra processer där det kan gå att minska myndigheternas arbetsbörda utan att minska nyttan, exempelvis vid inrapporteringen i Hermes. Bland annat slutförde vi en flerårig satsning på ett mer lättanvänt gränssnitt under förra året, vilket både kan öka nyttan i form av färre fel och effektivisera myndigheternas arbetssätt. Vi planerar även ett utvecklingsprojekt med stor effektiviseringspotential. Tanken är att berörda myndigheter ska börja rapportera underlag till kapitlet om EU-medel för publikationen Årsredovisning för staten direkt i Hermes, i stället för dagens rapportering med Excel och mejl.

Ett annat aktuellt exempel är uppdraget att utveckla och genomföra en ny metod för att följa upp hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Inom ramen för uppdraget är ESV:s ambition att försöka minska arbetsbördan för myndigheterna.

När Statskontoret analyserade myndigheternas administration för ett antal år sedan konstaterade de att en stor del av administrationen är nödvändig, men att kostnaden i vissa fall blir för hög i förhållande till nyttan. Att hitta rätt balans mellan nytta och arbetsbörda är en viktig avvägning, som inte bör begränsas till den enskilda myndigheten. Vi behöver även anta ett helhetsperspektiv på statsförvaltningen och komma ihåg att ökad administration för några myndigheter kan bidra till ökad nytta för staten eller den offentliga sektorn som helhet.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV