Tillfredsställande hantering av stöd från EU:s återhämtningsfacilitet

2022-09-09 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverket (ESV) har genomfört första årets granskningar av genomförandet av den svenska återhämtningsplanen med stöd från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). ESV bedömer att hanteringen av RRF-stöd i allt väsentligt lever upp till EU:s krav.

Syftet med återhämtningsplanen är att mildra coronapandemins effekter och stötta den ekonomiska återhämtningen efter krisen. Åtgärderna i planen bidrar särskilt till att påskynda den gröna och den digitala omställningen.

ESV:s bedömning grundas på utförda systemrevisioner med kompletterande substansgranskningar. Efter första årets granskning har ESV inte hittat några allvarliga brister som kräver omedelbara åtgärder. ESV lämnar därför ett uttalande utan reservation, vilket betyder att de ansvariga myndigheternas hantering av RRF-stöd i stort lever upp till EU:s krav.

I alla väsentliga avseenden bedömer ESV att

  • tilldelade medel har använts för avsett ändamål
  • de uppgifter som myndigheterna lämnat tillsammans med begäran om utbetalning är fullständiga, korrekta och tillförlitliga
  • de kontrollsystem som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler.

Även om ESV bedömer att RRF-stöden i allt väsentligt hanteras tillfredsställande lämnar myndigheten ett antal rekommendationer för att stärka det samlade förvaltnings- och kontrollsystemet. ESV kommer att följa upp rekommendationerna under kommande år.

Resultatet av granskningen har rapporterats till Regeringskansliet.

Dela

Kontakt