Sveriges försvarsutgifter beräknas till 1,4 procent av BNP enligt Natos definition

2022-10-19 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen utvecklat en metod för att beräkna Sveriges försvarsutgifter enligt Natos definition. Enligt metoden skulle 2021 års försvarsutgifter kunna beräknas till 78 miljarder kronor. Det motsvarar 1,43 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

ESV har utrett vilken verksamhet som skulle kunna klassificeras som försvarsutgifter enligt den definition som Nato använder. Moms är det största tillägget som ESV har gjort till de mer traditionella försvarsutgifterna. Eftersom försvarsutgifterna ställs i relation till BNP, som inkluderar moms, bör även försvarsutgifterna göra det.

Försvarsutgifter för 2021 på 78 miljarder kronor

ESV har även utvecklat en metod för att beräkna de offentliga utgifter som skulle kunna klassificeras som försvarsutgifter enligt Natos definition, och gjort sådana beräkningar för 2019, 2020 och 2021. Enligt beräkningarna var försvarsutgifterna 78 miljarder kronor 2021, vilket motsvarar 1,43 procent av Sveriges BNP detta år.

Nato har som målsättning att medlemsländernas försvarsutgifter ska uppgå till minst 2 procent av BNP. För Sveriges del skulle det motsvara försvarsutgifter på ungefär 109 miljarder kronor för 2021.

Ett första steg för beräkningar enligt Natos definition

ESV har haft tillgång till Natos öppet tillgängliga övergripande definition, vilket inneburit ett visst utrymme för tolkning av regelverket. För att svara mot uppdraget har ESV valt att tolka regelverket generöst och i vissa fall har schabloner och förenklingar använts.

ESV har inte heller kunnat jämföra med andra länders uppgifter. På grund av dessa anledningar bör ESV:s utredning ses som ett första steg som kan ligga till grund för ett fortsatt arbete med att definiera och beräkna försvarsutgifter enligt Natos definition.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Dela

Kontakt