Sparandet strax över målnivån nästa år men utgiftstaket överskrids

2022-06-21 | Pressmeddelande

Offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott i år på 0,3 procent av BNP. Nästa år blir det överskott och sparandet ligger då strax över målnivån. Marginalen till utgiftstaket är god i år men nästa år riskerar utgifterna att bli högre än taket. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Tillväxten i ekonomin växlar nu ner efter förra årets starka återhämtning efter pandemin. Den mycket höga inflationen och de stigande räntorna bidrar till att dämpa tillväxten. Men sysselsättningen fortsätter att öka mycket och arbetslösheten sjunker till 7,5 proent 2022. Nästa år blir tillväxten svag och sysselsättningsökningen bromsar in.

Stora utgiftsökningar och skattesänkningar i budgeten för 2022 bidrar till att det blir ett underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 0,3 procent av BNP i år. Nästa år vänder sparandet till ett överskott, då utgifterna sjunker som en följd av att alla tillfälliga krisåtgärder har upphört. Utgifterna ligger dock kvar på en hög nivå.

– Det finansiella sparandet i offentlig sektor vänds till ett överskott nästa år och sparandet ligger då strax över målnivån. Skulden blir lägre än skuldankaret i år och nästa år blir den till och med lägre än den nedre gränsen för toleransintervallet. Samtidigt är utgifterna så höga att utgiftstaket riskerar att överskridas om inga åtgärder vidtas, säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Prognosen i siffror

  2021 2022 2023
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
5,0 2,4 1,2
Arbetslöshet – procent av arbetskraften 8,8 7,5 7,4
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-18 -15 29
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-0,3 -0,3 0,5
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-0,7 -0,5 0,6
Budgetsaldo – miljarder kronor 78 122 110
Maastrichtskuld – procent av BNP 36,2 31,9 28,1
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 144 49 -7

 

Dela

Kontakt