Sparandet nära målnivån nästa år men utgiftstaket riskerar överskridas utan åtgärder

2022-03-25 | Pressmeddelande

Offentliga sektorns finansiella sparande visar ett lika stort underskott i år som förra året. Nästa år blir det överskott men sparandet ligger ändå kvar under målnivån. Marginalen till utgiftstaket är god i år men nästa år riskerar taket att överskridas utan åtgärder. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Tillväxten i ekonomin blir fortsatt stark i år och konjunkturen bedöms nå ett normalt läge under året. Därmed väntas tillväxttakten växla ner kommande år. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker till 7,5 procent 2022. Rysslands invasion av Ukraina väntas dämpa tillväxten i viss mån och höja den redan höga inflationen. Det är dock mycket osäkert hur stor inverkan kriget kommer att få på svensk ekonomi.

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande blir lika stort i år som förra året trots en stark tillväxt i ekonomin. Stora utgiftsökningar i budgeten för 2022, i flera extra ändringsbudgetar och i ytterligare aviseringar bidrar till att försvaga sparandet. Skatteintäkterna ökar i en mer normal takt i år jämfört med förra årets rekordstora ökning. Skattesänkningar på drygt 22 miljarder kronor bidrar till att dämpa ökningstakten i år. Nästa år vänder sparandet till ett överskott, då utgifterna sjunker som en följd av att alla tillfälliga krisåtgärder har upphört. Utgifterna ligger dock kvar på en hög nivå.

– Det finansiella sparandet i offentlig sektor vänds till ett överskott nästa år men sparandet ligger ändå kvar under målnivån. Samtidigt är utgifterna så höga att utgiftstaket riskerar att överskridas om inte några åtgärder vidtas. Däremot sjunker skulden under skuldankarets toleransintervall 2023, säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Prognosen i siffror

  2021 2022 2023
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
4,7 3,2 1,7
Arbetslöshet – procent av arbetskraften 8,8 7,5 7,0
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-23 -23 9
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-0,4 -0,4 0,2
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-0,2 -0,4 0,0
Budgetsaldo – miljarder kronor 78 77 147
Maastrichtskuld – procent av BNP 35,6 31,5 28,2
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 144 63 -3

Dela

Kontakt