Rekordhög nettoförmögenhet och lägre statsskuld

2022-03-24 | Pressmeddelande

Statens resultaträkning för 2021 visar ett överskott på 90 miljarder kronor, vilket är 189 miljarder kronor högre än 2020. Överskottet bidrog i sin tur till att det blev en rekordhög nettoförmögenhet i balansräkningen på 117 miljarder kronor. Samtidigt minskade statsskulden under året. I statens budget blev saldot 145 miljarder kronor högre än beräknat. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets underlag till årsredovisning för staten.

Statens totala intäkter för 2021 blev 1 660 miljarder kronor. Det är en ökning med 182 miljarder kronor jämfört med 2020. Ökningen beror framför allt på att skatteintäkterna ökade kraftigt med 173 miljarder kronor jämfört med 2020. Det är främst en effekt av den ekonomiska återhämtningen under 2021.

Utöver intäkterna ökade resultatet från statens andelar i hel- och delägda företag med 70 miljarder kronor och uppgick sammanlagt till 98 miljarder kronor.

Statens transfereringar ökade dock ytterligare under året

Statens totala kostnader blev 1 668 miljarder kronor för 2021, vilket är en ökning med 65 miljarder kronor jämfört med 2020.

Statens transfereringar till hushåll, företag, kommuner och utlandet ökade med 30 miljarder kronor under året. Transfereringarna ökade kraftigt redan under 2020, med 167 miljarder kronor, vilket till stor del var en effekt av regeringens ekonomiska åtgärder för att mildra effekterna av sjukdomen covid-19. Men trots detta ökade transfereringarna ytterligare med 30 miljarder kronor under 2021.

Övriga driftkostnader i staten ökade med 23 miljarder kronor. Det förklaras delvis av högre kostnader för elpriser hos Affärsverket svenska kraftnät jämfört med 2020, vilket även återspeglar sig i motsvarande ökning på intäktssidan. Men ökningen av övriga driftkostnader i staten beror också på kostnadsökningar för försvaret, inköp av vaccin och testning för covid-19.

Högsta redovisade nettoförmögenheten på 25 år

Statens nettoförmögenhet uppgick till 117 miljarder kronor vid utgången av 2021. Det är en ökning med 144 miljarder kronor jämfört med 2020, då nettoförmögenheten var -27 miljarder kronor. Nettoförmögenheten påverkades främst av årets överskott på 90 miljarder kronor samt av förändringar av eget kapital hos hel- och delägda företag om 54 miljarder kronor. Nettoförmögenheten uppgår därmed till den högsta redovisade nivån i statens balansräkning under den senaste 25-årsperioden.

Statens skuld i både svenska kronor och utländsk valuta minskade under året. Mest minskade skulden i utländsk valuta, med 46 miljarder kronor. Det bidrog till att statsskulden minskade med 73 miljarder kronor under året. Statsskulden uppgick till 1 145 miljarder kronor vid utgången av 2021.

Högre inkomster och lägre utgifter än beräknat i statens budget

Saldot i statens budget för 2021 blev ett överskott på 78 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten som riksdagen beslutade i december 2020 beräknades i stället ett underskott på 67 miljarder kronor, vilket är en skillnad på 145 miljarder kronor jämfört med utfallet.

Inkomsterna i statens budget uppgick till 1 191 miljarder kronor 2021. Det är 85 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Det beror på att skatteinkomsterna blev högre än beräknat då ekonomin återhämtade sig snabbare än vad som antogs i den ursprungliga budgeten.

De totala utgifterna i statens budget blev 1 113 miljarder kronor 2021, vilket är 60 miljarder kronor lägre än de beräknade utgifterna i statens ursprungliga budget och 222 miljarder kronor lägre än den totala budgeten. Att utgifterna blev lägre än budgeterat beror på att statens utlåning minskade kraftigt.

Dela

Kontakt