Regeringen kan överväga att utveckla styrningen av försvarsmyndigheter

2022-10-17 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har rapporterat sitt uppdrag att stödja Försvarets materielverk (FMV), Fortifikationsverket och Försvarsmakten med att utveckla myndigheternas ekonomiska rapportering och resultatredovisning till regeringen. ESV lämnar inga förslag utan visar på olika överväganden regeringen kan göra i det fortsatta arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen av dessa myndigheter.

ESV kan konstatera att regeringens styrdokument för FMV, Fortifikationsverket och Försvarsmakten ännu inte har anpassats för att återspegla statsmakternas senaste beslut om det militära försvaret och mål för Försvarsmaktens operativa förmåga. Styrdokumenten kan därför behöva ses över för att myndigheternas resultatredovisningar ska vara ändamålsenligt utformade för regeringens behov.

Krav på samverkan ett alternativ till uppdragsverksamhet

Vidare anser ESV att regeringen kan överväga om det är ändamålsenligt att, som i dag, låta en eller flera av myndigheterna genomföra sin verksamhet på uppdrag av någon av de andra. Ett alternativ kan vara att regeringen tydliggör de enskilda myndigheternas uppgifter och ansvar och ställer krav på att myndigheterna ska samverka utifrån sina respektive uppgifter för att nå ett gemensamt mål.

Gemensam struktur i investeringsplanerna

Med en gemensam struktur i investeringsplanerna kan regeringen få underlag för en sammanhållen redovisning av planerade investeringar inom materiel- och infrastrukturförsörjningen av försvaret till riksdagen. Uppgift om respektive myndighets finansieringsbehov för att genomföra de planerade investeringarna kan i så fall redovisas i anslutning till den sammanslagna investeringsplanen.

ESV ser också en vinst med att de myndigheter som ska ta fram investeringsplaner för samhällsinvesteringar i möjlig utsträckning använder samma prognoser för valuta, inflation och räntor. ESV ser också en effektivitetsvinst med att en statlig aktör med kompetens inom området sammanställer eller gör de prognoser som myndigheterna behöver beakta i sin investeringsplanering.

En myndighet kan hålla samman planering och finansiering

Enligt ESV bör planering och finansiering av en verksamhet hållas samlat i en myndighet, eftersom myndighetens ledning bör ansvara inför regeringen i samma mån som den tilldelats handlingsutrymme och ekonomiska ramar.

I dag disponerar FMV anslag för anskaffning av försvarsmateriel och tillhörande bemyndiganderam. Regeringen kan överväga att även ge FMV ansvar för att ta fram och redovisa förslag till investeringsplan för anskaffning av försvarsmateriel i sitt budgetunderlag och framställa till regeringen om anskaffningen. Investeringsplanen bör i sådana fall tas fram efter samråd med Försvarsmakten och utgå från Försvarsmaktens befintliga och kommande beställningar.

Alla ESV:s överväganden tar sin utgångspunkt i riksdagens och regeringens bestämmelser om ekonomisk styrning i staten.

Dela

Kontakt