PTS bör dokumentera och utvärdera sin OH-modell

2022-02-17 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att se över och bedöma ändamålsenligheten av Post- och telestyrelsens (PTS) OH-fördelningsmodell. ESV har gjort en översyn men har inte kunnat bedöma ändamålsenligheten av modellen.

Utifrån översynen föreslår ESV bland annat att PTS tar fram en dokumenterad OH‑modell som inkluderar välavgränsade definitioner, som gör det möjligt för en utomstående att förstå hur OH‑kostnader fördelas på myndigheten.

ESV föreslår också att PTS utreder och utvärderar den fasta fördelningsnyckeln direkt lön, bland annat för att avgöra om det är den bästa kostnadsdrivaren för alla OH‑kostnader inom myndigheten.

Dela

Kontakt