Öppen remiss av enkäten om intern styrning och kontroll och internrevision

2022-08-29 | Nyhet

Nu kan myndigheter med internrevision lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör ett underlag till Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll.

ESV:s förslag till enkät består av frågor om hur myndigheterna följer bestämmelserna om internrevision och intern styrning och kontroll, och avser förhållanden och händelser under 2022. Frågorna är både årligen återkommande och utbytta beroende på att fokus varierar mellan åren.

Enkäten bygger främst på internrevisionsförordningen (2006:1228), förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll myndighetsförordningen (2007:515) och förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar missförhållanden. För lärosäten bygger frågorna även på högskoleförordningen (1993:100).

Alla myndigheter med statlig internrevision kan lämna synpunkter på utkastet till enkäten. Synpunkterna lämnas senast den 26 september till registrator@esv.se. Ange ärendenummer 2022-00448.

Dela

Kontakt