Myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll är betryggande

2022-03-31 | Nyhet

I sin årliga redovisning bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Den statliga internrevisionen fungerar också väl och är till nytta för myndighetsledningen.

ESV har lämnat sin årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. ESV konstaterar att myndighetsledningarna överlag har säkerställt en betryggande intern styrning och kontroll. Några myndigheter har redovisat brister, men även hur bristerna ska åtgärdas.

Nästan samtliga myndigheter som omfattas av regelverket redovisar i årsredovisningen hur de arbetat med intern styrning och kontroll. Sex av tio myndigheter berör även väsentliga risker i årsredovisningen. De riskområden som myndigheterna angivit i sina enkätsvar till ESV omfattar bland annat effektivitet, kompetensförsörjning, dataskydd och arbetsmiljö.

Internrevisionen är till nytta för myndighetsledningen

ESV bedömer att internrevisionens rekommendationer är till nytta för myndighetsledningen i arbetet med att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll. Myndighetsledningarna har fortsatt i mycket hög utsträckning beslutat om åtgärder med anledning av internrevisionens rekommendationer.

ESV konstaterar dock att resurserna för internrevision, beräknat som årsarbetskrafter, har minskat något jämfört med föregående år.

Dela

Kontakt