Metodstöd kan hjälpa myndigheterna att utveckla arbetet med rättslig kvalitetsuppföljning

2022-09-13 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att det finns potential att ytterligare utveckla myndigheternas arbete med rättslig kvalitetsuppföljning. ESV har tagit fram ett metodstöd för att bidra till utvecklingen inom området. Det framgår av en rapport som ESV har lämnat till regeringen.

ESV anser att det är möjligt och önskvärt att öka transparensen för myndigheternas rättsliga kvalitetsuppföljningar av myndighetsbeslut och utveckla såväl erfarenhetsutbytet mellan myndigheterna som metoderna inom området. Som ett första steg i utvecklingsarbetet har ESV tagit fram ett metodstöd.

Metodstödet ger översikt över de vägval som en myndighet bör ta ställning till inför en rättslig kvalitetsuppföljning. Stödet går bland annat igenom frågor som rör uppföljningens syfte, fokusområde och målgrupp, olika aspekter av urval, behovet av oberoende hos den som granskar och tänkbara åtgärder utifrån resultatet.

För att uppnå ökat lärande inom området föreslår ESV även olika typer av erfarenhetsutbyten. I ett första steg kommer ESV att sprida rapportens slutsatser via ett antal frukostseminarier. Vidare föreslår ESV att intresserade myndigheter organiserar återkommande erfarenhetsutbyten.

Fortsatt digital utveckling och förståelse för oönskad variabilitet

ESV ser också flera områden som bör ingå i en fortsatt utveckling av arbetet med rättsliga kvalitetsuppföljningar. Bland dessa områden finns hur digitala systemstöd kan användas i större utsträckning för att underlätta arbetet, hur man bäst följer upp automatiserade eller AI-stödda beslut, och hur AI kan komplettera eller ersätta manuella granskningar.

Ett fortsatt arbete bör även beakta forskningen om oönskad variabilitet i beslutsfattande. Såväl kognitiva snedvridningar åt ett visst givet håll (bias) som mer slumpartade skillnader i beslut och bedömningar i frågor där resultatet borde vara samma (brus) är viktiga att förstå och adressera.

ESV:s förslag är en avrapportering av regeringsuppdraget inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar, och bygger på ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Dela

Kontakt