Lågkonjunkturen försvagar de offentliga finanserna

2022-09-21 | Pressmeddelande

BNP-tillväxten sjunker under andra halvåret i år och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Nästa år blir tillväxten svag. Därmed försvagas offentliga sektorns finansiella sparande men det bedöms ändå vara i balans. Samtidigt överskrids utgiftstaket 2023. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Den mycket höga inflationen och de stigande räntorna bidrar till att tillväxten växlar ner och blir svag nästa år. Sysselsättningen ökar mycket i år men nästa år väntas efterfrågan på arbetskraft dämpas och arbetslösheten stiger till 7,7 procent.

Trots stora utgiftsökningar och skattesänkningar i budgeten för 2022 blir det ett överskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 0,1 procent av BNP i år. Nästa år bidrar lågkonjunkturen och en minskning av hushållens kapitalvinster till att sparandet försvagas. Det bedöms ändå vara i balans.

Budgetsaldot visar ett stort överskott både i år och nästa år till följd av amortering av Riksbankslån och omfattande kapacitetsavgifter till Svenska kraftnät.

– Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur vilket försvagar det finansiella sparandet i offentlig sektor nästa år. Men det strukturella sparandet ligger över målnivån och det finns därmed ett visst budgetutrymme för 2023, säger Ann Sofie Öberg, biträdande prognoschef på ESV.

Skulden sjunker och blir lägre än den nedre gränsen för toleransintervallet nästa år. Samtidigt överskrids utgiftstaket 2023.

Prognosen i siffror

  2021 2022 2023
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
4,9 2,2 0,4
Arbetslöshet – procent av arbetskraften 8,8 7,4 7,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-5 8 -2
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-0,1 0,1 0,0
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-0,6 0,1 0,8
Budgetsaldo – miljarder kronor 78 200 154
Maastrichtskuld – procent av BNP 36,2 31,0 26,5
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 144 66 -18

Presentation av prognosen

Våra utredare Thomas Wilhelmsson och Dan Sölverud presenterar ESV:s senaste prognos.

Dela

Kontakt