Högre inkomster från skatt och återbetalning av lån gav överskott i statens budget 2021

2022-01-27 | Pressmeddelande

Det preliminära saldot i statens budget för 2021 blev ett överskott på 77,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 220,6 miljarder kronor för 2020. Den stora skillnaden mellan åren förklaras främst av att skatteinkomsterna ökade kraftigt under 2021 och att Riksbanken återbetalade vissa lån. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar statens budgetsaldo januari till december 2019, 2020 och 2021.Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 76,3 miljarder kronor. Det är ett 49,6 miljarder kronor lägre underskott än i december 2020, då saldot visade ett underskott på 125,9 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 77,6 miljarder kronor i december, vilket är 15,9 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. De totala utgifterna uppgick till 153,9 miljarder kronor, vilket är 33,6 miljarder kronor lägre än i december 2020.

De preliminära inkomsterna i statens budget för helåret 2021 uppgår till 1 190,9 miljarder kronor, vilket är 192,4 miljarder kronor högre än 2020. Inkomsterna ökade kraftigt för samtliga skatteslag under 2021. Mest ökade inkomsterna från socialavgifter och löneskatter som preliminärt uppgår till 485,4 miljarder kronor. Det är 44,2 miljarder kronor högre än 2020. Ökningen beror till stor del på att arbetsgivaravgiften under 2021 återgick till tidigare nivåer jämfört med 2020, då den tillfälligt var nedsatt efter riksdagens beslut med anledning av coronapandemin.

De preliminära utgifterna för 2021 uppgår till 1 113,1 miljarder kronor, vilket är 106,0 miljarder kronor lägre än 2020. Det beror bland annat på att Riksbanken återbetalat lån om 56,9 miljarder kronor, ökade intäkter från kapacitetsavgifter om cirka 12 miljarder kronor och minskade utgifter för statsskuldsräntor med 20,9 miljarder kronor. Samtidigt ökade utgifterna för övriga utgiftsområden med sammanlagt 41,6 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 23 februari 2022.

Preliminärt utfall för statens budget 2021–2020 (mdkr)

  2021 2020 Förändring 2021–2020​
Totala inkomster 1 190,9 998,5 192,4
Skatter 1 114,5 920,5 194,0
Övriga inkomster 76,4 78,0 -1,6
Totala utgifter 1 113,1 1 219,1 -106,0
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 1 213,0 1 171,5 41,5
Statsskuldsräntor m.m. -1,3 19,6 -20,9
Riksgäldskontorets nettoutlåning -97,0 21,3 -118,3
Kassamässig korrigering -1,7 6,8 -8,5
Budgetsaldo 77,8 -220,6 298,4

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december månad. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisningen för staten färdigställs.

ESV lämnar en första version av underlaget till årsredovisning för staten 2021 till regeringen den 15 mars 2022. Den 22 mars 2022 levereras det slutliga utfallet och publiceras då på esv.se.

Dela

Kontakt