Fortsatt ökade investeringar i forskning och utveckling

2022-06-15 | Nyhet

Staten investerade 42,2 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2021. Det är en ökning med 2,9 miljarder kronor jämfört med 2020. Det visar ESV:s redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag för de investeringar för forskning och utveckling som staten ansvarar för.

Den absolut största delen, 39,3 miljarder kronor, av statens investeringar i forskning och utveckling hanterades av universitet och högskolor. Såväl den anslagsfinansierade, avgiftsfinansierade och bidragsfinansierade forskningen ökade under 2021. Totalt sett var det framför allt den anslagsfinansierade forskningen på universitet och högskolor som ökade jämfört med 2020.

ESV:s underlag för 2021 beskriver de investeringar för forskning och utveckling som staten producerar enligt nationalräkenskapernas definition (som immateriell investering). ESV redovisar belopp och finansiering både i form av anslag och i form av externa medel. Utöver inomstatliga bidragsintäkter ingår även bidrag från bland annat EU, företag och icke vinstdrivande organisationer i det totala utfallet för statens forskning och utveckling för 2021.

Dela

Kontakt